«Лі­тні « му­зи­чні про­ме­ні» »

Під та­кою на­звою з 8 до 26 сер­пня у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії від­бу­де­ться му­зи­чний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Оль­га ПРИНДЮК

■ Цей фо­рум ор­ке­стро­вої му­зи­ки — одна із най­ці­ка­ві­ших ми­сте­цьких по­дій у пе­рі­од «мер­тво­го се­зо­ну» у Ки­є­ві.Цьо­го­річ у кон­цер­тах при­ймуть участь про­від­ні сто­ли­чні ко­ле­кти­ви: ан­самбль «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та», На­ціо­наль­ний ду­хо­ви­йор­кестр, Ки­їв­ський ка­мер­ний ор­кестр, Сим­фо­ні­чний ор­кестр На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії. Ра­зом із ни­ми ви­сту­плять ві­до­мі укра­їн­ські со­лі­сти — ін­стру­мен­та­лі­сти та во­ка­лі­сти і ви­ко­нав­ці з Поль­щі та Ве­ли­ко­бри­та­нії.

■ Ху­до­жній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев на­га­дав:

■ «Лі­тні му­зи­чні про­ме­ні» бу­ли за­сно­ва­ні 2010 ро­ку. Осо­бли­вість фе­сти­ва­лю — в то­му, що він на­дає мо­жли­вість про­дов­жи­ти спіл­ку­ва­н­ня слу­ха­чів із му­зи­чним ми­сте­цтвом у пе­рі­од від­пу­сток. Ми го­ту­є­мо рі­зні кон­цер­тні про­гра­ми, на­ма­га­є­мось де­мо­кра­ти­зу­ва­ти їх. Цьо­го ро­ку На­ціо­наль­на фі­лар­мо­нія Укра­ї­ни під­го­ту­ва­ла 12 кон­цер­тів. Про­гра­ма — рі­зно­ма­ні­тна: кла­си­чна му­зи­ка, джаз, по­пу­ляр­ні тво­ри, опу­си су­ча­сних ком­по­зи­то­рів, му­зи­ка до улю­бле­них кі­но­філь­мів. Ра­зом із про­від­ни­ми ко­ле­кти­ва­ми ви­сту­плять ві­до­мі со­лі­сти: Б. Пів­нен­ко (скри­пка), А. Оста­пен­ко (гі­та­ра), пі­а­ні­сти: В. Бо­ри­сов та Р. Ло­па­тин­ський, В. Ма­тю­шен­ко (со­пра­но) та ін­ші.Че­ка­є­мо та­кож на ви­сту­пи за­ру­бі­жних го­стей: К. Фей­нер (скри­пка, Поль­ща) та О. Гри­ню­ка (фор­те­пі­а­но, Ве­ли­ко­бри­та­нія)».

■ Від­криє «Лі­тні му­зи­чні про­ме­ні-2016» кон­церт На­ціо­наль­но­го ан­сам­блю со­лі­стів«Ки­їв­ська ка­ме­ра­та» (ху­до­жній ке­рів­ник та ди­ри­гент — В. Ма­тю­хін). У про­е­кті «Му­зи­чні ре­мі­ні­сцен­ції. По­до­рож по Єв­ро­пі» про­зву­чать тво­ри іта­лій­ських та іспан­ських ком­по­зи­то­рів XVIII—XX ст. Ви­сту­плять та­кож со­ліс­тки- скри­паль­ки: Б. Пів­нен­ко, К. Фей­нер (Поль­ща), М. Дик та С. Клін­ко­ва; Н. Стець (кон­тра­бас) та К. Су­прун (альт).

■ На­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний ду­хо­вий сим­фо­ні­чний ор­кестр (ди­ри­гент — М. Мо­роз) ра­зом із В. Ма­тю­шен­ко (со­пра­но) під­го­ту­ва­ли про­гра­му « Вальс, вальс, вальс».

■ 11 сер­пня від­бу­де­ться ве­чір кла­си­чної му­зи­ки у ви­ко­нан­ні Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії та пі­а­ні­ста О. Гри­ню­ка ( Ве­ли­ко­бри­та­нія).

■ 16 сер­пня На­ціо­наль­ний ду­хо­вий ор­кестр за­про­сить на кон­церт «Кла­си­ка у джа­зо­во­му ви­мі­рі», в яко­му ві­зьмуть участь со­лі­сти: В. Ма­тю­шен­ко (со­пра­но), Г. Ков­тун ( клар­нет) та Д. Мель­ни­чен­ко (тру­ба).

■ За­клю­чний кон­церт фе­сти­ва­лю від­бу­де­ться 26 сер­пня. У про­е­кті «Пла­не­та Гол­лі­вуд» На­ціо­наль­ний ду­хо­вий ор­кестр (ди­ри­гент — О. Ро­щак) ви­ко­нає тво­ри до кі­но­філь­мів: «Зо­ря­ні вій­ни», «Ти­та­нік», «Ава­тар», «Охо­ро­нець» та «Агент 007».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ВІД­КРИЄ «ЛІ­ТНІ МУ­ЗИ­ЧНІ ПРО­МЕ­НІ-2016» АН­САМБЛЬ «КИ­ЇВ­СЬКА КА­МЕ­РА­ТА» ПІД ОРУДОЮ ВАЛЕРІЯ МАТЮХІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.