Під кон­троль уря­ду — вій­сько­ві за­во­ди та вер­фі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Уряд Ту реч чи ни пе ре під - по ряд ку вав со бі війсь ко ві за - во­ди та вер­фі, які пе­ре­бу­ва­ли під кон т ро лем ге не раль но го шта бу зброй них сил кра ї ни. Це здій­сне­но в ме­жах ши­ро­ко­мас ш таб ної ре ор га ні за ції ар - мії пі сля спро би дер жав но го пе ре во ро ту, за явив учо ра прем’єр-мі­ністр Ту­реч­чи­ни Бі­на­лі Їл­ди­рим під час роз­мо­ви з де­пу­та­та­ми прав­ля­чої «Пар­тії спра­ве­дли­во­сті та роз­ви­тку» в пар­ла­мен­ті. «На­дзви­чай­ні де­кре­ти Ту­реч­чи­ни що­до зброй­них сил не по­сла­блять ар­мію, а під­го­ту­ють її до всіх ти­пів за­гроз», — ци­тує Їл­ди­ри­ма аген­ція Reuters. За йо­го сло­ва­ми, ре струк ту ри за ція ту рець кої ар мії зміс тить її фо кус у бік ді­яль­но­сті, не­об­хі­дної для за­без пе чен ня на ці о наль ної без - пе­ки. 31 ли­пня пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган ви дав указ, яким змі нив сис - те му ке ру ван ня зброй ни ми си­ла­ми Ту­реч­чи­ни і звіль­нив по над 1300 вій сь ко во служ - бов ців. До ку мент та кож пе - ре­дба­чає за­кри­т­тя всіх вій­сько­вих шкіл та ака­де­мій, на­то­мість ство ре но но вий на ці о - наль­ний уні­вер­си­тет обо­ро­ни для під­го­тов­ки офі­це­рів. Тим ча­сом мі­ністр ми­тни­ці та тор­гів лі Бю лент Тю фен к чі за - явив, що не­вда­ла спро­ба пе­ре­во­ро­ту обі­йшла­ся Ту­реч­чи­ні в 100 млрд до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.