Ве­не­су­е­ла: пер­ший крок до усу­не­н­ня Ма­ду­ро

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ве не су ель сь кій опо зи ції вда­ло­ся ви­ко­на­ти пер­шу умо­ву, не об хід ну для скли кан ня ре фе рен ду му про усу нен ня пре­зи­ден­та Ні­ко­ла­са Ма­ду­ро. Зі­бра­но по­над міль­йон під­пи­сів, і цьо го до сить для по чат - ко­вої ста­дії скла­дної про­це­ду­ри. Опо­зи­ції те пер до­ве­де­ться по до ла ти ін ший бар’ єр — зі - бра­ти чо­ти­ри міль­йо­ни під­пи­сів і га ран ту ва ти під трим ку 20% елек то ра ту. « 24 шта ти за до воль ни ли ви мо гу і зі бра - ли 1% під­пи­сів, які пе­ре­ві­ре­ні се­кре­та­рі­а­том», — за­яви­ла голова На­ціо­наль­ної ви­бор­чої ра­ди Ті­бі­сай Лю­се­на. За ре­фе­рен дум агі ту ють по рож ні по - ли ці в ма га зи нах, але уряд твер­дить, що він не­за­кон­ний. У Ка ра ка сі опо зи ція влаш ту - ва­ла де­мон­стра­цію, про­те­сту­ю­чи про­ти за­тя­гу­ва­н­ня скла­дно го про це су під го тов ки до пле біс ци ту, який пе ред ба чає чо­ти­ри ета­пи. Згі­дно з опи­ту­ван ням, по над 60% ви бор ців го то ві го ло су ва ти за ім піч - мент пре­зи­ден­то­ві Ма­ду­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.