ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Big Mac Index роз­ра­хо­ву­є­ться жур­на­лом The Economist з 1986 ро­ку. Ін­декс за­сно­ва­ний на те­о­рії па­ри­те­ту ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті і ви­ко­ри­сто­вує в яко­сті ета­лон­ної ве­ли­чи­ни вар­тість гам­бур­ге­ра в ре­сто­ра­нах ме­ре­жі швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня McDonald’s в рі­зних кра­ї­нах сві­ту. За основу бе­ре­ться ці­на Біг Ма­ка в США, і якщо в якійсь кра­ї­ні він де­шев­ший, то ва­лю­та ці­єї кра­ї­ни вва­жа­є­ться не­до­оці­не­ною, від­по­від­но, курс до­ла­ра в цій кра­ї­ні має бути ниж­чим. Не­до­оці­не­ність на­ціо­наль­них ва­лют най­ха­ра­ктер­ні­ша для екс­порт­но-орі­єн­то­ва­них кра­їн, до яких від­но­си­ться й Укра­ї­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.