«Час змі­ню­ва­ти­ся!»

По­зи­тив­на лю­ди­на по­зи­тив­них справ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На по­ча­тку сер­пня від­зна­чає день на­ро­дже­н­ня Те­тя­на Юр­ко­ва — член прав­лі­н­ня Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День», ди­ре­ктор ком­па­нії «Аква­ві­та». Во­на на­ле­жить до тих лю­дей, які зав­жди по­руч, але уни­ка­ють пу­блі­чно­сті. Озна­ка справ­жньо­го дру­га, чи не так?!

То­му й тра­ди­цій­на ру­бри­ка з бліц-за­пи­та­н­ня­ми дру­гу «Дня» напередодні дня на­ро­дже­н­ня цьо­го ра­зу де­що змі­ни­ла­ся, адже Те­тя­на Сте­па­нів­на за­мість го­во­ри­ти щось про се­бе чи ав­то­ри­те­тну ком­па­нію, яку очо­лює по­над 17 ро­ків, по­ча­ла з пе­ре­фра­зу­ва­н­ня Шев­чен­ко­во­го «Як­би ж ми вчи­лись так, як тре­ба!..» Ме­ні за­ли­ша­ло­ся ли­шень за­фі­ксу­ва­ти згу­сток ду­мок ці­єї пре­кра­сної жін­ки, па­трі­о­та, яка що­хви­ли­ни не пе­ре­стає жити Укра­ї­ною:

— Нам усім тре­ба вчи­ти­ся! Світ мін­ли­вий і ру­хли­вий. Ле­тить на ша ле ній швид кос ті. Укра ї на зо бов’ яза на втри ма - ти ся як суб’ єкт, ці ка вий для всіх, але вод но час збе рег ти ся ав тен тич но. Епо ха змін. Що - ден­них. Це — про наш із ва­ми час. Не ма­є­мо її бо­я­ти­ся. Ма­є­мо всти­га­ти! І вчи­ти­ся!

Роз­ви­ток — це жи­т­тя! У всьо­му: від осо­би­сто­сті — до ком­па­нії чи кра­ї­ни. При­найм­ні, на­ша «Аква­ві­та» спо­від­ує це пра­ви­ло зав­жди.

Дру­жба із га­зе­тою «День» ба­зу­є­ться са­ме на цьо­му пра­ви­лі. Я ра­дію, що, на від­мі­ну від ба­га­тьох ви­дань, «День» за­ли­ша­є­ться су­ча­сним, прав­ди­вим і мо­дер­ним! Зав­жди! Успі­шні й па­трі­о­ти­чні ма­ють об’єд­ну­ва­ти­ся. То­ді по­ба­чи­мо ін­шу Укра­ї­ну! «Че­рез тер­ни — до зі­рок!» — це про нас із ва­ми!

*** ...Лю­ди, на­ро­дже­ні в сер­пні, за го­ро­ско­пом Ле­ви. Яскра­вий, бар­ви­стий мі­сяць, що пред­став­ляє яскра­вих лю­дей! Се­ред них опти­мі­сти­чно-енер­ге­ти­чна Те­тя­на Юр­ко­ва — пред­став­ник не­бай­ду­жо­го ві­тчи­зня­но­го бі­знес-се­ре­до­ви­ща. Йо­го ще так ка­та­стро­фі­чно ма­ло, па­трі­о­ти­чно­го й со­ці­аль­но-від­по­від­аль­но­го!.. Та во­но одно­зна­чно є!

Це се ре до ви ще до сі ви жи - ває не « за вдя ки » , а « всу пе - реч » , йо му важ ко. Про те за - гар­то­ва­ні лю­ди не пла­чуть і не сто­гнуть. Впер­то, зці­пив­ши зу­би, пі сля під трим ки Май да ну не по ка зо во три ма ють ук ра - їн­ський фронт на усіх на­прям­ках: со ці аль но му, гу ма ні тар - но­му, іде­о­ло­гі­чно­му.

Те­тя­на Сте­па­нів­на ви­хо­ва­ла двох си­нів-па­трі­о­тів, Олександра та Ана­то­лія, які, слі­ду­ю­чи її при­кла­ду, не­по­ка­зо­во, але кон­кре­тно змі­цню­ють Укра­їн­ську Спра­ву: со­тні во­лон­тер­ських про­е­ктів, по­їздок на схід, ми­сте­цькі фе­сти­ва­лі, гур­ту­ва­н­ня па­трі­о­ти­чних, та­ла­но­ви­тих лю­дей дов­ко­ла се­бе!

...Ко­ли укра­їн­ські ми­тці від­чай­ду­шно бо­ро­ли­ся за за­ко­но­дав­че утвер­дже­н­ня укра­їн­ської пі­сні у ві­тчи­зня­но­му ра­діо­е­фі­рі, під­три­ма­ли їх не­о­фі­цій­ні на­ціо­наль­ні твор­чі спіл­ки чи по­ка­зні гро­мад­ські об’єд­на­н­ня, які пі­а­ря­ться що­дня, а во­лон­тер­ський бо­йо­вий «Му­збат», ство­ре­ний за іні­ці­а­ти­ви Юр­ко­вих... Це во­ни по­ста­ви­ли сце­ну пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни, мо­бі­лі­зу­ва­ли ви­ко­нав­ців та во­лон­те­рів, роз­по­всю­ди­ли агі­та­цій­ні ма­те­рі­а­ли се­ред де­пу­та­тів... І «п’ята ко­ло­на» здрей­фи­ла. За­кон та­ки з дру­гої спро­би ухва­ли­ли. Те­пер на ча­сі — кон­троль за йо­го ви­ко­на­н­ням. І тут, зно­ву ж та­ки, спо­ді­ва­н­ня не на На­цра­ду з те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня (офі­цій­но­го ре­гу­ля­то­ра), а на кон­тро­ле­рів-во­лон­те­рів. Па­ра­докс? Але та­кою є прав­да на­шо­го жи­т­тя.

Тож ко­ли ми го­во­ри­мо про якісь кон­кре­тні успіхи й по­ступ Укра­ї­ни, не за­бу­вай­мо, що в їх осно­ві зна­хо­дя­ться ось та­кі скром­ні, але над­зви­чай­но ді­є­ві лю­ди, як Те­тя­на Сте­па­нів­на Юр­ко­ва.

За­вер­шу­ю­чи на­ше спіл­ку­ва­н­ня, Те­тя­на Сте­па­нів­на фі­ло­соф­ськи до­да­ла: «Зна­є­те, хоч які б скла­да­ли­ся об­ста­ви­ни, я у всьо­му шу­каю по­зи­тив. І, по­вір­те, зна­хо­джу йо­го! Са­ме це і до­дає ме­ні но­вих сил».

Що ж, до­ро­га Те­тя­но Сте­па­нів­но, по­зи­тив­на на­ша лю­ди­но, множ­те й на­да­лі дов­ко­ла се­бе сві­тле се­ре­до­ви­ще й на­ди­хай­те­ся від то­го! А не­бе­сні си­ли не­хай від­дя­чать вам здо­ров’ям і лю­бов’ю!

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ТЕ­ТЯ­НА ЮР­КО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.