ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1492 — за пів­го­ди­ни до сві­тан­ку іта­лій­ський мо­ре­пла­вець Хри­сто­фор Ко­лумб ви­ру­шив із іспан­сько­го пор­ту Ка­діс на чо­лі екс­пе­ди­ції з трьох ко­ра­блів — «Сан­та-Ма­рія», «Пін­та» і «Ні­нья» в по­шу­ках за­хі­дно­го мор­сько­го шля­ху до Ін­дії. 1924 — по­мер Джо­зеф Кон­рад (справ­жнє ім’я — Юзеф Ко­же­нев­ський), ан­глій­ський пи­сьмен­ник поль­сько­го по­хо­дже­н­ня ро­дом з Укра­ї­ни ( « Лорд Джим » , «Сер­це тем­ря­ви»). На­ро­див­ся 1857 р. 1926 — на пло­щі Пі­ка­діл­лі вста­нов­ле­ні пер­ші у Ве­ли­ко­бри­та­нії сві­тло­фо­ри. 1929 — у Ро­сто­ві-на-До­ну по­ча­ла пра­цю­ва­ти пер­ша в СРСР ав­то­ма­ти­чна те­ле­фон­на стан­ція (АТС) на 6 ти­сяч но­ме­рів, збу­до­ва­на за під­трим­ки ком­па­нії « Ері­кс­сон » (Шве­ція). 1943 — під час ба­га­то­ден­но­го бом­бар­ду­ва­н­ня Гам­бур­га со­ю­зни­ка­ми по Ан­ти­гі­тле­рів­ській ко­а­лі­ції зни­ще­но близь­ко 45 ти­сяч чо­ло­вік і зруй­но­ва­но біль­шу ча­сти­ну мі­ста, вна­слі­док чо­го по­над міль­йон жи­те­лів зму­ше­ні бу­ли йо­го за­ли­ши­ти. 1945 — уряд Че­хо­сло­вач­чи­ни по­зба­вив етні­чних нім­ців та ма­дяр пра­ва на отри­ма­н­ня че­хо­сло­ва­цько­го гро­ма­дян­ства. 1958 — аме­ри­кан­ський атом­ний під­во­дний чо­вен «На­у­ти­лус» впер­ше в історії під во­дою до­ся­гнув гео­гра­фі­чно­го Пів­ні­чно­го по­лю­са Зем­лі. 1987 — по­мер Іван Ми­ко­лай­чук, ви­зна­чний український ре­жи­сер, актор («Ті­ні за­бу­тих пред­ків», «За­хар Бер­кут», «Ва­ви­лон ХХ»), пи­сьмен­ник. На­ро­див­ся 1941 р. 1992 — у Ял­ті пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни Ле­о­нід Крав­чук та Ро­сії Бо­рис Єль­цин під­пи­са­ли уго­ду про прин­ци­пи фор­му­ва­н­ня Вій­сько­во­мор­ських сил Укра­ї­ни і ВМС Ро­сії на ба­зі Чор­но­мор­сько­го фло­ту ко­ли­шньо­го СРСР. 2008 — по­мер Оле­ксандр Сол­же­ні­цин, ро­сій­ський пи­сьмен­ник («В кру­зі пер­шо­му», « Ар­хі­пе­лаг ГУЛАГ » , « Чер­во­не ко­ле­со » ) , Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат 1970 ро­ку. На­ро­див­ся 1918 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.