Ма­ри­на КАЛЬЮРАНД,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр за­кор­дон­них справ Есто­нії:

І ЄС, і Есто­нія під­три­му­ють і під­три­му­ва­ти­муть Укра­ї­ну до­ти, до­ки ваш уряд, ва­ша дер­жа­ва, ваш на­род хо­чуть ті­сних від­но­син з Єв­ро­со­ю­зом, хо­чуть про­во­ди­ти ре­фор­ми. На­род Укра­ї­ни ви­сту­пав на Май­да­ні під укра­їн­ськи­ми пра­по­ра­ми та пра­по­ра­ми Єв­ро­со­ю­зу — а це озна­чає, що він пра­гне до ті­сні­ших від­но­син з Єв­ро­пою — на тих за­са­дах і під­ста­вах, які ді­ють у нас за­раз

(www.ukrinform.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.