«За Ва­лен­ти­на тре­ба бо­ро­ти­ся!»

До дня на­ро­дже­н­ня одно­го з най­менш ві­до­мих «в’язнів Крем­ля» у Ки­є­ві про­ве­ли акцію під­трим­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Кіль­ка де­ся­тків лю­дей ви­пу­сти­ли у не­бо па­пе­ро­ві лі­та­чки бі­ля «Укра­їн­сько­го до­му» 3 сер­пня. У цей день Ва­лен­ти­ну Ви­гів­сько­му, яко­го у Ро­сії аб­сур­дно за­су­ди­ли до 11 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му, ви­пов­ни­ло­ся 33 ро­ки. Лі­та­чки сим­во­лі­чні: чо­ло­вік за­хо­плю­вав­ся авіа­ці­єю, а зви­ну­ва­ти­ли йо­го в еко­но­мі­чно­му та вій­сько­во­му шпи­гун­стві в авіа­ко­смі­чній га­лу­зі РФ. Ва­лен­тин пе­ре­бу­ває в ув’язнен­ні май­же два ро­ки, на­ра­зі він — у ко­ло­нії в Кі­ров­ській обла­сті.

«З трав­ня син си­дить у ка­ме­рі-оди­но­чці, з ним не­має жо­дно­го зв’яз­ку, — ка­же Пе­тро Ви­гів­ський, ба­тько Ва­лен­ти­на. — Кіль­ка мі­ся­ців від ньо­го не­має жо­дно­го ли­ста. У ко­ло­нії йо­го від­ві­ду­ва­ли тіль­ки пра­во­за­хи­сник і укра­їн­ський кон­сул. Стан здо­ров’я Ва­лен­ти­на за­га­лом нор­маль­ний, є де­які про­бле­ми по сто­ма­то­ло­гії та із зо­ром».

До ета­пу­ва­н­ня в ко­ло­ні­ю­Ва­лен­тин ре­гу­ляр­но ли­сту­вав­ся з рі­дни­ми. «Якщо все роз­по­ві­сти, бу­де зда­ва­ти­ся пов­но­ю­а­хі­не­єю ... Але для Ро­сії я во­рог в усіх від­но­ше­н­нях, як фа­кти­чно ко­жен укра­ї­нець за­раз», — пи­сав в’язень ба­тькам про сво­ю­спра­ву. Спів­ро­бі­тни­ків ФСБ Ва­лен­тин на­зи­ває «бан­ди­та­ми, тіль­ки з дер­жав­ним ман­да­том».

Ро­сій­ський адво­кат Ви­гів­сько­го Іл­ля Но­ві­ков по­кла­дає ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня на обмін сво­го підза­хи­сно­го. «У нас май­же не­має шан­сів до­мог­ти­ся юри­ди­чно­го звіль­не­н­ня Ва­лен­ти­на, адже йо­го зму­си­ли ви­зна­ти се­бе вин­ним. Не­має на­дії і на Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни: про­йшло два ро­ки з ча­су, як йо­го ка­ту­ва­ли, то­му ми не змо­же­мо до­ве­сти, що це бу­ло, — по­яснює Іл­ля Но­ві­ков. — За­раз ми пе­ре­бу­ва­є­мо у мер­твій то­чці. При­го­вор ви­не­се­но, він всту­пив у за­кон­ну си­лу, шан­сів на йо­го оскар­же­н­ня не­має. За­ли­ша­є­ться під­три­му­ва­ти зв’язок з Ва­лен­ти­ном і на­га­ду­ва­ти укра­їн­ським по­лі­ти­кам, що він — ще одна лю­ди­на, за яку тре­ба бо­ро­ти­ся. Рі­ше­н­ня ме­ні ба­чи­ться та­ким, яким бу­ло у си­ту­а­ці­ях з Ген­на­ді­єм Афа­на­сьє­вим, Юрі­єм Со­ло­шен­ком і На­ді­є­ю­Сав­чен­ко. Тіль­ки обмін, тіль­ки до­мов­ле­но­сті. Ва­лен­тин є у від­по­від­них спи­сках укра­їн­сько­го Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ».

Ко­жен мо­же під­три­ма­ти «в’язня Крем­ля» — для цьо­го тре­ба на­пи­са­ти йо­му ли­ста, обов’яз­ко­во ро­сій­сько­ю­мо­во­юі без по­лі­ти­чних за­кли­ків. Адре­са: ФКУ ИК-11 УФСИН Рос­сии по Ки­ров­ской обла­сти, пос. Утро­би­но, Ки­ров­ская обл., Рос­сия, 613040, Выгов­ский Ва­лен­тин Пе­тро­вич, 1983 г. р.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.