«Му­зи­чний ба­таль­йон» ви­сту­пив на Лу­ган­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Алі­са АН­ТО­НЕН­КО

Кон­траст — ова­ції пу­блі­ки і бай­ду­жість мі­сце­вої вла­ди

Вже дру­гий рік по­спіль об’єд­на­н­ня укра­їн­ських му­зи­кан­тів та ми­тців «Му­зи­чний ба­таль­йон» ре­гу­ляр­но від­ві­дує мі­ста при­фрон­то­вої зо­ни та вій­сько­ві ча­сти­ни на схо­ді, ро­бля­чи свій вклад у бо­роть­бу з во­ро­жо­ю­о­ку­па­ці­є­ю­ін­фор­ма­цій­но­го та куль­тур­но­го про­сто­ру Укра­ї­ни.

Дня­ми пред­став­ни­ки Му­зБа­ту у скла­ді «Та­Ру­та», «Тінь сон­ця», Ка­тя Бой­ко, «Дру­же му­зи­ко» та Юрій По­ля­ков від­ві­да­ли мі­ста Ли­си­чанськ та Сє­ве­ро­до­нецьк, аби до­лу­чи­ти­ся до свя­тку­ва­н­ня рі­чниць ви­зво­ле­н­ня цих міст по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. «Кон­траст став­ле­н­ня мі­сце­вої вла­ди до кон­цер­тів на­ших му­зи­кан­тів ще дов­го ли­ши­ться у спо­га­дах. Так, у мі­сті Ли­си­чан­ську по­лі­сме­ни ра­зом з ар­ти­ста­ми спів­а­ли Гімн Укра­ї­ни та три­ма­ли пра­по­ри, в той же час вла­да су­сі­дньо­го Сє­ве­ро­до­не­цька ці­ле­спря­мо­ва­но на­ма­га­ла­ся зі­рва­ти ви­сту­пи: в остан­ній мо­мент нам змі­ни­ли мі­сце ви­сту­пу, че­рез що не ста­ло мо­жли­во­сті під’єд­на­ти апа­ра­ту­ру, а де­яким му­зи­кан­там до­ве­ло­ся ви­сту­па­ти під сві­тло фар ав­то­бу­сів» — по­ві­до­ми­ли у прес­слу­жбі Му­зБа­ту.

Фрон­тмен «Тінь сон­ця» Сер­гій Ва­си­люк зга­дує: «Ми ви­сту­па­ли остан­ні­ми, бу­ло вже до­сить пі­зно. Спів­а­ли під сві­тло фар від ав­то­бу­са та лі­хта­ри­ки на мо­біль­них пу­блі­ки. Про­те одра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня ви­сту­пів уся пло­ща за­ли­ла­ся сві­тлом — та­кі ре­а­лії... Але, зна­є­те, це бу­ло більш ви­до­ви­щно та атмо­сфер­но, ніж ви­ступ у нор­маль­них умо­вах».

До ре­чі, у рам­ках ці­єї по­їзд­ки пред­став­ни­ки Му­зБа­ту ви­сту­пи­ли у м.Ста­ро­більськ та за­ві­та­ли до бій­ців 28-ї бри­га­ди, яка за­раз ба­зу­є­ться на ТЕС у м. Ща­стя.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІ­ПА­ЧУ­КА / «День»

ГУРТ «ТІНЬ СОН­ЦЯ» ПРЕД­СТАВ­ЛЯЄ УНІ­КАЛЬ­НИЙ ЖАНР «КО­ЗА­ЦЬКИЙ РОК» (ЯКІ­СНА МУ­ЗИ­КА І ПА­ТРІ­О­ТИ­ЧНІ, ЗМІ­СТОВ­НІ ТЕКС­ТИ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.