Час опу­сти­ти со­ки­ру!

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА

Акти­ві­сти опри­лю­дни­ли да­ні про ви­руб­ку лі­су в при­ро­дно-за­по­від­но­му фон­ді Укра­ї­ни. «Цін­ні пра­лі­си мо­жуть зни­кну­ти за два-три ро­ки», — екс­перт

Що­ро­ку в за­по­від­них зо­нах кра­ї­ни лі­сни­ки за­го­тов­ля­ють по­над 1 млн. м3 де­ре­ви­ни з пло­щі близь­ко 44 ти­сяч га, по­ві­до­мив ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го- куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир БОРЕЙКО. Не­га­тив­ні ре­кор­ди за­фі­ксо­ва­ні і в лі­со­вих, і в сте­по­вих обла­стях, зокре­ма в Хер­сон­ській та Оде­ській.

Еко­лог за­зна­чає, що по­рів­ня­н­ня зйо­мок із ко­смо­су до­зво­ляє від­сте­жу­ва­ти ди­на­мі­ку лі­со­за­го­тів­лі та ро­би­ти дов­го­стро­ко­ві про­гно­зи. «Якщо те­пе­рі­шня ди­на­мі­ка збе­рі­га­ти­ме­ться, то за 50—70 ро­ків у Кар­па­тах лі­су не бу­де вза­га­лі. А осо­бли­во цін­ні пра­лі­си мо­жуть зни­кну­ти вже за два-три ро­ки», — акцен­тує Во­ло­ди­мир Борейко. Та­ка вар­вар­ська ви­руб­ка має й ін­ші сер­йо­зні на­слід­ки: змі­на стру­кту­ри еко­си­стем та во­дно­го ре­жи­му рі­чок, по­ве­ні то­що.

На дум­ку Бо­рей­ка, ситуація має кіль­ка при­чин. Перш за все, це — дії вла­ди, яка де­еко­ло­гі­зу­ва­ла про­філь­не за­ко­но­дав­ство, а ни­ні галь­мує йо­го ре­фор­му­ва­н­ня. Крім то­го, уряд до­да­тко­ви­ми фор­маль­но­стя­ми ускла­днив кон­троль за не­сан­кціо­но­ва­но­ю­ви­руб­ко­ю­лі­сів та опе­ра­тив­ну ре­а­кцію на неї. Ба­га­то на­рі­кань у при­ро­до­охо­рон­них ор­га­ні­за­цій ви­кли­кає ді­яль­ність Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів Укра­ї­ни та обла­сних управ­лінь лі­со­во­го го­спо­дар­ства. Та­кож акти­ві­сти не­за­до­во­ле­ні від­су­тні­стю­не­за­ле­жних екс­пер­тів, які мо­гли б кон­суль­ту­ва­ти та під­три­му­ва­ти їх.

«Лі­со­ва га­лузь на­у­ки бу­ла май­же зни­ще­на ще за ра­дян­ських ча­сів. Те­пер за­ли­шки на­у­ко­во­го скла­ду фі­нан­су­ю­ться дер­жа­вою, от­же, ні про яку не­за­ле­жну оцін­ку дій вла­ди не йдеть- ся», — ка­же Во­ло­ди­мир Борейко. Ка­дро­ве по­пов­не­н­ня — окре­ма бо­лю­ча те­ма лі­со­за­го­ті­вель­ної га­лу­зі. Ди­ре­ктор КЕКЦ ске­пти­чно ста­ви­ться до яко­сті осві­ти у про­філь­них за­кла­дах. Він вва­жає, що їхні ви­пу­скни­ки зо­рі­єн­то­ва­ні на за­ро­бля­н­ня гро­шей та екс­плу­а­та­ці­ю­на­яв­них ре­сур­сів, а не на від­нов­ле­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства з ви­ко­ри­ста­н­ням но­ві­тніх те­хно­ло­гій.

Еко­ло­ги з КЕКЦ вва­жа­ють, що най­ді­є­ві­ший спо­сіб збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських лі­сів — ра­ди­каль­ні ре­фор­ми за­ко­но­дав­ства та ор­га­нів управ­лі­н­ня лі­со­вим го­спо­дар­ством. А під­крі­пи­ти це мо­же вве­де­н­ня дов­го­стро­ко­во­го мо­ра­то­рі­ю­на ви­руб­ку будь-якої де­ре­ви­ни, що дасть час на ви­ро­щу­ва­н­ня но­вих лі­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.