«Пра­цю­ва­ти від­кри­то»

Кро­пив­ни­цьким лі­ка­рям по­да­ру­ва­ли ха­ла­ти з про­зо­ри­ми ки­ше­ня­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький

УКро­пив­ни­цько­му від­бу­ла­ся акція «Про­зо­рі ки­ше­ні в ме­ди­ци­ні » , на якій акти­ві­сти за­кли­ка­ли лі­ка­рів здій­сню­ва­ти за­ку­пів­лю лі­ків че­рез си­сте­му еле­ктрон­них за­ку­пі­вель РroZorro та опри­лю­дню­ва­ти на сай­ті мі­сько­го управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’ я ін­фор­ма­ці­ю­про за­ку­пів­лю­лі­ків за бю­дже­тні ко­шти. Іні­ці­а­то­ри акції — чле­ни обла­сно­го від­ді­ле­н­ня Все­укра­їн­ської бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Все­укра­їн­ська ме­ре­жа лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ/ СНІД » — за­про­по­ну­ва­ли лі­ка­рям одя­гну­ти ха­ла­ти з про­зо­ри­ми ки­ше­ня­ми, які сим­во­лі- зу­ють про­зо­рість ро­бо­ти з бю­дже­тни­ми ко­шта­ми.

«Ми за­про­си­ли лі­ка­рів на цю акцію, щоб во­ни пу­блі­чно за­яви­ли про сво­ю­го­тов­ність пра­цю­ва­ти від­кри­то. У сво­ю­чер­гу обі­ця­є­мо мо­ні­то­ри­ти, як ме­ди­чні за­кла­ди мі­ста про­во­дять еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі і ви­сві­тлю­ва­ти цю ін­фор­ма­ці­юу ЗМІ», — по­яснив суть акції ана­лі­тик «ЛЖВ» Ко­стян­тин Да­ниль­чен­ко.

До акції при­єд­на­ли­ся два­над­цять із три­над­ця­ти го­лов­них лі­ка­рів за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Кро­пив­ни­цько­го ра­зом із на­чаль­ни­ком управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я Кі­ро­во­град­ської мі­ської ра­ди Окса­но­ю­Ма­ка­рук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.