«Мо­жли­вість бу­ти по­чу­тим»

У Він­ни­ці чи­нов­ни­ки і пра­ців­ни­ки ЖЕКів ви­вча­ють мо­ву же­стів

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція мо­ло­ді з обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми «Гар­мо­нія» роз­по­ча­ла на­вча­н­ня же­сто­вої мо­ви. До за­нять за­лу­чи­ли спів­ро­бі­тни­ків «Про­зо­рих офі­сів» та пра­ців­ни­ків ЖЕКів, які пра­цю­ють на при­йо­мах гро­ма­дян. Гро­мад­ські акти­ві­сти пе­ре­ко­на­ні, що по­ши­ре­н­ня та­кої пра­кти­ки се­ред фа­хів­ців Він­ни­цької мі­ської ра­ди та ко­му­наль­них уста­нов до­по­мо­же лю­дям з по­ру­ше­н­ням слу­ху віль­но отри­му­ва­ти по­трі­бну ін­фор­ма­ці­юі не­об­хі­дні по­слу­ги.

«Ідея на­вчи­ти пра­ців­ни­ків « Про­зо­рих офі­сів » , де­пар­та­мен­тів та ко­му­наль­них уста­нов же­сто­вій мо­ві ви­ни­кла ще то­рік, під час про­ве­де­н­ня Дня до­сту­пно­сті. Ми зро­зумі­ли, що не­чу­ю­чі лю­ди не мо­жуть пов­но­цін­но отри­му­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ні чи кон­суль­та­тив­ні по­слу­ги, а пра­ців­ни­ки рі­зних за­кла­дів ра­ді б до­по­мог­ти, та не зна­ють як, — ка­же ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Лю­дми­ла Не­цкі­на. — Ми пе­ре­су­ва­є­мо­ся на віз­ках і для нас до­сту­пність — це на­яв­ність пан­ду­сів, а для не­чу­ю­чих лю­дей — мо­жли­вість бу­ти по­чу­тим. То­му за під­трим­ки фа­хів­ців Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства глу­хих ми ви­рі­ши­ли збіль­ши­ти кіль­кість спе­ці­а­лі­стів, які змо­жуть на­да­ва­ти по­слу­ги він­ни­ча­нам з ва­да­ми слу­ху. На­пи­са­ли проект «Вклю­че­н­ня лю­дей з ін­ва­лі­дні­стюу про­це­си ре­форм». Ви­гра­ли грант і при­сту­пи­ли до ро­бо­ти».

Ни­ні у Він­ни­ці про­жи­ває близь­ко 800 не­чу­ю­чих або сла­бо­чу­ю­чих гро­ма­дян. При обла­сно­му осе­ред­ку Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства глу­хих пра­цює 7 пе­ре­кла­да­чів же­сто­вої мо­ви, які ма­ють лі­цен­зій­ні по­свід­че­н­ня. Фа­кти­чно на одно­го спе­ці­а­лі­ста при­па­дає по­над 100 лю­дей, ко­трі по­тре­бу­ють су­про­во­ду при оформ­лен­ні до­ку­мен­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.