Трамп-зра­дник

Пар­тію Ей­зен­ха­у­е­ра і Рей­га­на ре­кві­зу­вав ко­рум­по­ва­ний де­ма­гог, який зра­джує не ли­ше іде­а­ли сво­єї кра­ї­ни, а і її фун­да­мен­таль­ні на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си

Den (Ukrainian) - - День Планети - Бер­нар-Ан­рі ЛЕВІ Проект Син­ди­кат Бер­нар- Ан­рі ЛЕВІ, один із за­снов­ни­ків ру­ху « Но­вих фі­ло­со­фів »

Якщо До­нальд Трамп ста­не пре­зи­ден­том, то Спо­лу­че­ні Шта­ти зі­ткну­ться з ба­га­то­ви­мір­ни­ми про­бле­ма­ми. Це са­ме сто­су­є­ться сві­ту.

По­чне­мо з то­го, що про­бле­мою є йо­го не­зба­гнен­на вуль­гар­ність. Аме­ри­ка ба­чи­ла ба­га­то ре­чей, але до­сі не бу­ло по­тен­цій­но­го пре­зи­ден­та, який обго­во­рю­вав роз­мір йо­го пе­ні­са під час те­ле­де­ба­тів.

Про­бле­мо­ю­ста­не йо­го па­то­ло­гі­чна не­на­висть до жі­нок. У 1992 ро­ці під час роз­мо­ви з ар­хі­те­кто­ром Фі­лі­пом Джон­со­ном, як по­ві­дом­ляє жур­нал Нью-Йорк, він ска­зав: «Вам тре­ба ста­ви­тись до них, як до лай­на». Він до­сі роз­гля­дає їх як оги­дні істо­ти, з яких — як він ска­зав про жур­на­лі­ста Fox News Ме­гін Кел­лі — кров те­че зві­ду­сіль.

Про­бле­мо­ю­та­кож бу­де йо­го без­со­ром­ний ра­сизм. Це лю­ди­на, яка, за сло­ва­ми йо­го пер­шої дру­жи­ни, дов­го збе­рі­га­ла збір­ку про­мов Гі­тле­ра на йо­го тум­бо­чці бі­ля ліж­ка, і яка без­тур­бо­тно на­зи­ває тем­но­шкі­рих «ле­да­чи­ми», ви­смі­ює ме­кси­кан­ців як «ґвал­тів­ни­ків» і вва­жає, що му­суль­ма­ни ко­ле­ктив­но вин­ні в ісла­міст­сько­му те­ро­ри­змі.

Про­бле­мо­ю­та­кож ста­не йо­го ан­ти­се­мі­тизм, який ви­яв­ля­є­ться у роз­мо­вах за сто­лом, що він го­то­вий да­ва­ти ра­ху­ва­ти свої гро­ші будь-ко­му за ви­ня­тком «ма­лень­ких низь­ко­ро­слих хло­пців, які но­сять яр­мул­ки» або в тві­тах, у яких під­кре­слю­є­ться єв­рей­ство ко­мі­ка Джон Стю­ар­та, або в йо­го сер­ди­то­му за­ува­жен­ні на­при­кін­ці гру­дня на за­сі­дан­ні Ре­спу­блі­кан­ської єв­рей­ської ко­а­лі­ції. «Ви не зби­ра­є­те­ся ме­не під­три­му­ва­ти, — ска­зав він, — то­му що я не хо­чу ва­ших гро­шей!»

Про­бле­мо­ю­ста­не йо­го ціл­ко­ви­те не­ро­зу­мі­н­ня не тіль­ки сві­ту, а й вла­сної кра­ї­ни. За кіль­ка днів до ре­фе­рен­ду­му з пи­та­н­ня про про­дов­же­н­ня член­ства Ве­ли­ко­бри­та­нії в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі він не знав зна­че­н­ня сло­ва «Brexit». Цьо­го мі­ся­ця він по­ка­зав, що не знає, скіль­ки ста­тей мі­сти­ться у Кон­сти­ту­ції США.

Але най­більш сер­йо­зно­юі три­во­жно­ю­про­бле­мо­ю­ста­не те, що лі­дер про­від­ної дер­жа­ви у сві­ті ма­ти­ме ка­та­лог спро­ще­них ідей за­мість гео­по­лі­ти­чно­го ба­че­н­ня. І цей ка­та­лог, який, не­зва­жа­ю­чи на обі­цян­ку Трам­па «Зно­ву зро­би­ти Аме­ри­ку ве­ли­кою», пі­дір­ве про­цві­та­н­ня і без­пе­ку США.

Ро­з­гля­не­мо йо­го ідею, яка ви­ни­кла на по­ча­тку бе­ре­зня і, ймо­вір­но, є ре­зуль­та­том йо­го при­ва­тних бан­крутств, що­до по­втор­но­го обго­во­ре­н­ня на­ціо­наль­но­го бор­гу США. Ця ідея бу­ла ідіот­ською (аме­ри­кан­ський уряд, який три­має мо­но­по­лі­ю­на ви­пуск про­від­ної у сві­ті ре­зерв­ної ва­лю­ти, не має ні­яко­го від­но­ше­н­ня до «пе­ре­гля­ду»). Але як­би Трамп і мав пов­но­ва­же­н­ня за­про­по­ну­ва­ти це, то на­слід­ки бу­ли б руй­нів­ни­ми: не­гай­не під­ви­ще­н­ня від­со­тко­вих ста­вок; па­ді­н­ня кур­су до­ла­ра; по­ру­ше­н­ня до­ві­ри між США (по­ве­дін­ка яких то­ді бу­ла б схо­жо­ю­на Ар­ген­ти­ну чи Гре­цію) та ін­ши­ми кра­ї­на­ми.

Або ро­з­гля­не­мо йо­го за­яву в Клів­лен­ді, ко­ли він ви­сту­пив з ви­бор­чо­ю­про­мо­вою , що в ра­зі обра­н­ня він пе­ре­гля­не по­лі­ти­ку ав­то­ма­ти­чної під­трим­ки НАТО чле­нів Альян­су, що­до яких існує за­гро­за на­па­ду. Згі­дно із сві­то­ба­че­н­ням Трам­па, Ро­сія змо­гла би до­ве­сти до кін­ця свої по­гро­зи що­до пе­ре­гля­ду за­кон­но­сті про­це­су, який при­звів до не­за­ле­жно­сті кра­їн Бал­тії. Во­на бу­ла б віль­на у сво­їх ді­ях як вре­гу­лю­ван­ні сво­го кор­до­ну з одним су­сі­дом, так і на­дан­ні по­ря­тун­ку ро­сій­сько­мов­ним мен­ши­нам, які є «за­ру­чни­ка­ми » ін­шо­го су­сі­ди. Ро­сія мо­же втор­гну­ти­ся в Поль­щу або, зви­чай­но ж, в Укра­ї­ну. А чо­му Ро­сії зу­пи­ня­ти­ся на НАТО чи сво­їх су­сі­дах? Во­на мо­же роз­по­ча­ти бо­роть­бу з Япо­ні­є­ю­а­бо ін­ши­ми за­хі­дни­ми со­ю­зни­ка­ми в Азі­ат­сько­Ти­хо­оке­ан­сько­му ре­гіо­ні.

А те­пер ві­зьме­мо са­мо­го пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, по­хва­ли­ти яко­го Трамп ні­ко­ли не про­пу­скає на­го­ди. Як він одно­го ра­зу ска­зав Лар­рі Кін­гу на CNN ( про­па­гу­ю­чи бес­тсе­лер Think Big і Kick Ass), що Пу­тін — « ве­ли­кий лі­дер » , який зро­бив « ве­ли­ку ро­бо­ту... з пе­ре­бу­до­ви Ро­сії » . У ве­ре­сні 2013 ро­ку він на­звав « ше­дев­ром » ко­мен­тар, за під­пи­сом Пу­ті­на в New York Times, у яко­му бу­ла роз­кри­ти­ко­ва­на по­лі­ти­ка США в Си­рії. У ве­ре­сні 2015 ро­ку, пі­сля май­же двох ро­ків про­ти­сто­я­н­ня в сти­лі « хо­ло­дної вій­ни » що­до Укра­ї­ни, він ска­зав Fox News, що Пу­тін за своє лі­дер­ство за­слу­го­вує на оцін­ку «А» (най­ви­ща оцін­ка в аме­ри­кан­ській си­сте­мі осві­ти. — Ред.).

Істи­на по­ля­гає в то­му, що осо­би­сті зв’ яз­ки Трам­па з Ро­сі­є­ює дав­ні­ми і близь­ки­ми. Во­ни да­ту­ю­ться з по­ча­тку 2000-х ро­ків, ко­ли Трамп, бу­ду­чи в чор­но­му спи­ску аме­ри­кан­ських бан­ків, звер­нув­ся до ро­сій­ських ін­ве­сто­рів для фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів в То­рон­то, SoHo і Па­на­мі.

І те­пер на по­верх­ні по­чи­на­ють з’ яв­ля­тись по­ві­дом­ле­н­ня про га- ла­кти­ки впли­вів та ін­те­ре­сів, які сфор­му­ва­ли­ся нав­ко­ло ньо­го на йо­го ко­ристь у той час: су­зір’я ди­ре­кто­рів «Газ­про­му», ко­ли­шні ло­бі­сти укра­їн­сько­го ди­кта­то­ра Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча (в то­му чи­слі Пол Ма­на­форт, у да­ний час ме­не­джер кам­па­нії Трам­па), а та­кож ін­ші ви­да­тні фі­гу­ри ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті.

Де­які спо­сте­рі­га­чі, як- от Фран­клін Фо­ер, вва­жа­ють Трам­па « ма­ріо­не­тко­ю­Пу­ті­на » . Ін­ші, як Джордж Сте­фа­но­пу­лос, ко­ли­шній ра­дник пре­зи­ден­та Біл­ла Клін­то­на, ро­бить при­пу­ще­н­ня про мо­жли­ві ор­га­ні­чні зв’ яз­ки між кам­па­ні­є­ю­Трам­па і ро­сій­ським ре­жи­мом.

А те­пер ви­гля­дає так, що ро­сі­я­ни бу­ли при­че­тни­ми до ви­то­ку за два дні до На­ціо­наль­но­го з’ їзду Де­мо­кра­ти­чної пар­тії у Фі­ла­дель­фії 19252 по­што­вих по­ві­дом­лень, у яких де­таль­но го­во­ри­лось, що лі­де­ри Де­мо­кра­ти­чної пар­тії від­да­ва­ли пе­ре­ва­гу Гіл­ла­рі Клін­тон над її су­пер­ни­ком Бер­ні Сан­дер­сом. Гір­ше то­го, Трамп по­тім схи­ляв до кі­бер­шпи­гун­ства іно­зем­ну дер­жа­ву про­ти сво­го опо­нен­та: «Ро­сія, якщо ти слу­ха­єш, — ска­зав він на прес- кон­фе­рен­ції, — я спо­ді­ва­ю­ся, що ти змо­жеш зна­йти 30 тис. по­ві­дом­лень еле­ктрон­ної по­шти, які від­су­тні».

На­слід­ки обра­н­ня пре­зи­ден­том Трам­па жа­ха­ють. Про­бле­мою бу­де не тіль­ки йо­го вуль­гар­ність, се­ксизм, ра­сизм і зу­хва­ле не­ві­гла­ство, а і йо­го мо­жли­ва не­вір­ність са­мій Аме­ри­ці. Пар­ті­ю­Ей­зен­ха­у­е­ра і Рей­га­на ре­кві­зу­вав ко­рум­по­ва­ний де­ма­гог, який зра­джує не ли­ше іде­а­ли сво­єї кра­ї­ни, а і її фун­да­мен­таль­ні на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си.

Аме­ри­кан­ське за­па­мо­ро­че­н­ня. Гло­баль­на ка­та­стро­фа.

ФОТО РЕЙТЕР

2 СЕР­ПНЯ 2016 РО­КУ. ЕШБЕРН, ШТАТ ВІРДЖИНІЯ. ДО­НАЛЬД ТРАМП ОДЕРЖАВ ВІД ПІДПОЛКОВНИКА ЛУЇСА ДОРФМАНА ВІЙСЬКОВУ МЕДАЛЬ «ПУРПУРОВЕ СЕРЦЕ», ЯКА Є СИМВОЛОМ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОБЛЕСТІ Й САМОПОЖЕРТВИ І ВРУЧАЄТЬСЯ ЛИ­ШЕ ПОРАНЕНИМ АБО ЗАГИБЛИМ СОЛДАТАМ. НЕВДОВЗІ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КАНДИДАТ ЗАЯВИВ НА МІТИНГУ, ЩО ВІН ЗАВЖДИ ПРАГНУВ МАТИ «ПУРПУРОВЕ СЕРЦЕ» І ЙО­МУ БУ­ЛО ЗНАЧНО ЛЕГШЕ ОДЕРЖАТИ ЦЮ НАГОРОДУ ВІД ПРИХИЛЬНИКА, АНІЖ ЗАСЛУЖИТИ. АМЕРИКАНСЬКІ ЗМІ ПО­ВІ­ДО­МИ­ЛИ, ЩО З РІ­ЗНИХ ПРИ­ЧИН ТРАМП П’ЯТЬ РАЗІВ УХИЛЯВСЯ ВІД ПРИЗОВУ ДО АРМІЇ В РО­КИ ВІЙ­НИ У В’ЄТНАМІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.