Ву­ли­ці Лон­до­на по­си­лять 600 озбро­є­ни­ми па­тру­ля­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На ву­ли­ці Лон­до­на ви­во­дять до­да­тко­во 600 озбро­є­них па­тру­лів. Зав­да­н­ня — охо­ро­на гро­мад­сько­сті від усіх ти­пів за­гроз. Не­що­дав­но ке­рів­ник по­лі­ції Лон­до­на ви­сло­вив дум­ку, що на­сту­пний те­ракт у Бри­та­нії — це ли­ше пи­та­н­ня ча­су. На сьо­го­дні в Лон­до­ні пра­цює по­над 30 тис. по­лі­цей­ських. Що­прав­да, біль­шість з них є не­озбро­є­ни­ми. « Ми ро­би­мо ви­снов­ки з то­го, що від­бу­ло­ся у Єв­ро­пі — у Ніц­ці, у Па­ри­жі, у Мюн­хе­ні. Ми це ро­би­мо не ли­ше для то­го, щоб лон­дон­ці про­чу­ва­ли­ся без­пе­ці, але і щоб по­га­ні хло­пці усві­до­ми­ли, що по­лі­ція та слу­жби ро­блять усе мо­жли­ве для га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки», — ска­зав лон­дон­ський мер Са­дік Хан. За сло­ва­ми ко­мі­са­ра по­лі­ції Лон­до­на Бер­нар­да Го­ґа­на-Го­ва, по­си­лю­є­ться озбро­є­не па­тру­лю­ва­н­ня най­більш ви­да­тних місць сто­ли­ці та сто­ли­чно­го ре­гіо­ну. «Ми хо­че­мо від­на­ди­ти злов­ми­сни­ків, які, мо­жли­во, пла­ну­ють на­па­ди. Хо­че­мо по­ка­за­ти, що вкрай сер­йо­зно спри­йма­є­мо цей ви­клик», — ска­зав Го­ґан-Гов. Во­стан­нє те­ракт у бри­тан­ській сто­ли­ці тра­пив­ся у 2005 ро­ці, ко­ли ісла­міст­ські смер­тни­ки ско­ї­ли чо­ти­ри ви­бу­хи у ме­тро та ав­то­бу­сі. То­ді за­ги­ну­ли 52 лю­ди­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.