В Не­па­лі прем’єр-мі­ні­стром став лі­дер ма­о­їстів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Но­вим прем’ єр-мі­ні­стром Не­па­лу став ко­ли­шній лі­дер пов­стан­ців та го­ло­ва ма­о­їст­ської пар­тії Пу­шпа Ка­мал Да­хал. Пар­ла­мент кра­ї­ни обрав йо­го на по­са­ду вчо­ра. Да­хал отри­мав під­трим­ку 363 з 573 де­пу­та­тів, які го­ло­су­ва­ли, по­ві­дом­ляє Reuters. За­га­лом в пар­ла­мен­ті 595 на­ро­дних обран­ців. Пе­ре­мо­га Да­ха­ла ста­ла мо­жли­во­ю­пі­сля то­го, як пар­тія « Не­паль­ський кон­грес » , яка має най­біль­шу фра­кцію, а та­кож ряд дрі­бні­ших пар­тій під­три­ма­ли йо­го кан­ди­да­ту­ру. Ко­му­ні­сти­чна пар­тія, яку очо­лює Да­хал, має тре­тю за роз­мі­ром фра­кці­юв пар­ла­мен­ті. Йо­му вда­ло­ся отри­ма­ти під­трим­ку та­кож і «Об’єд­на­но­го де­мо­кра­ти­чно­го фрон­ту Мад­хе­сі» — альян­су пар­тій етні­чної ко­рін­ної гру­пи Не­па­лу, які про­те­сту­ють про­ти но­вої кон­сти­ту­ції кра­ї­ни, пе­ре­дає AFP. То­му йо­го до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми не тіль­ки від­нов­ле­н­ня кра­ї­ни пі­сля руй­нів­но­го зем­ле­тру­су, але і розв’яза­н­ня кон­флі­кту нав­ко­ло но­вої кон­сти­ту­ції, яка бу­ла прийня­та у ве­ре­сні 2015 ро­ку. Да­хал уже по­обі­цяв об’єд­на­ти всю­кра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.