У Ні­меч­чи­ні за­су­ди­ли до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня юго­слав­ських екс-шпи­гу­нів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Суд у ні­ме­цько­му Мюн­хе­ні вчо­ра ви­ніс вирок двом ке­рів­ни­кам слу­жби роз­від­ки ко­ли­шньої ко­му­ні­сти­чної Юго­сла­вії. 71рі­чно­го Йо­си­па Пер­ко­ви­ча та 74-рі­чно­го Здрав­ка Му­ста­ча, які за ко­му­ні­сти­чної епо­хи сто­я­ли на чо­лі та­єм­ної по­лі­ції ре­спу­блі­ки, за­су­ди­ли до до­ві­чно­го ув’ язне­н­ня за ор­га­ні­за­ці­ю­вбив­ства юго­слав­сько­го ди­си­ден­та Сте­па­на Джу­ре­ко­ви­ча у Ба­ва­рії. «Основ­ним мо­ти­вом бу­ло зни­ще­н­ня кри­ти­ка ре­жи­му, се­па­ра­ти­ста. Джу­ре­ко­вич мав бу­ти за­мор­до­ва­ний — по­лі­ти­чно, а та­кож фі­зи­чно», — на­во­дить аген­ція Reuters сло­ва суд­ді Ман­фре­да Да­у­сте­ра. Ди­си­дент був зна­йде­ний за­стре­ле­ним у га­ра­жі у Воль­фра­тс­га­у­зе­ні у 1983 ро­ці, май­же за де­ся­ти­річ­чя до роз­па­ду Юго­сла­вії та вій­ни на Бал­ка­нах, пі­сля якої у під­сум­ку утво­ри­ли­ся сім не­за­ле­жних дер­жав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.