Укра­їн­ські льо­тчи­ки про­де­мон­стру­ва­ли клас

Пі­ло­ти ЗСУ взя­ли участь у Мі­жна­ро­дно­му авіа­по­ка­зі в Ру­му­нії

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

30—31 ли­пня в сто­ли­ці Ру­му­нії три­вав що­рі­чний Між­на­ро­дний авіа­цій­ний по­каз «Bucharest International Air Show». Екі­па­жі ци­віль­ної та вій­сько­вої авіа­ції Ру­му­нії, Че­хії, Іспа­нії та Укра­ї­ни про­де­мон­стру­ва­ли свої про­фе­сій­ні на­ви­чки та мо­жли­во­сті авіа­цій­ної те­хні­ки. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Укра­ї­на бу­ла пред­став­ле­на у ста­ти­чно­му та ди­на­мі­чно­му по­ка­зі ви­ни­щу­ва­ча­ми Су-27 та Су­27УБ, а та­кож вій­сько­во-транс­порт­ним лі­та­ком Ан-26. Укра­їн­ську де­ле­га­цію очо­лив на­чаль­ник шта­бу — пер­ший за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча По­ві­тря­них сил ЗСУ ге­не­рал-ма­йор Ар­тур Ар­те­мен­ко.

За від гу ка ми при сут ніх на авіа­цій­но­му по­ка­зі екс­пер­тів та пе­ре­сі­чних гля­да­чів, укра­їн­ські льо­тчи­ки під час пра­кти­чних по­льо­тів по­ряд зі сво­ї­ми за­кор­дон­ни ми ко ле га ми зу мі ли про де - мон ст ру ва ти ви со ку якість та про­фе­сій­не ви­ко­на­н­ня фі­гур ви­що­го пі­ло­та­жу.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.