«Тор­на­до» в го­ло­вах

Як ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня до­бро­ба­тів в умо­вах від­су­тно­сті во­єн­но­го ста­ну і пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Увів­то­рок в Обо­лон­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня у спра­ві 12 бій­ців « Тор­на­до » , яких зви­ну­ва­чу­ють у ство­рен­ні зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня та зґвал­ту­ван­ні. Зго­дом вно­чі пі­до­зрю­ва­них пе­ре­ве­зли з бу­дів­лі су­ду до Лук’янів­сько­го СІЗО, де від­бу­ли­ся зі­ткне­н­ня мі­тин­гу­валь­ни­ків — пред­став­ни­ків до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів з пра­во­охо­рон­ця­ми.

На­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Са­мо­по­міч» Се­мен СЕМЕНЧЕНКО по­яснив, що під СІЗО «бу­ли пев­ні су­ти­чки», але про­те­сту­ю­чі «ви­ма­га­ли не від­пу­сти­ти їх (пі­до­зрю­ва­них. — Авт.), і ні­хто їх не зби­рав­ся від­би­ва­ти, ви­ма­га­ли від­кри­то­го пу­блі­чно­го су­ду. За рік не бу­ло пред­став­ле­но жо­дно­го до­ка­зу». Остан­ній мо­мент ду­же ва­жли­вий в ро­зу­мін­ні то­го, що пра­во­ва си­сте­ма яв­но зво­лі­кає із все­бі­чним і ґрун­тов­ним роз­слі­ду­ва­н­ням справ і тим са­мим ство­рює пе­ред­умо­ви для по­ді­бних ін­ци­ден­тів. Семенченко до­дав, що акція на за­хист бій­ців «Тор­на­до» за­кін­чи­ла­ся пі­сля то­го, як був роз­ро­бле­ний план, узго­дже­ний з лю­дьми, що пе­ре­бу­ва­ють без­по­се­ре­дньо за ґра­та­ми. По­лі­тик упев­не­ний, що план до­зво­лить до­мог­ти­ся при­зна­че­н­ня від­кри­то­го су­ду. До то­го Семенченко брав актив­ну участь у за­хи­сті ві­до­мо­го «ай­да­рів­ця» з по­зив­ним «Ба­тя», яко­го обви­ну­ва­чу­ва­ли в ма­ро­дер­стві й від­пу­сти­ли із за­лу су­ду пі­сля то­го, як там з’явив­ся ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко. На­га­да­є­мо, то­ді під сті­на­ми Пе­чер­сько­го су­ду на Хре­ща­ти­ку акти­ві­сти по­ча­ли роз­гор­та­ти на­ме­ти.

Укра­їн­ський жур­на­ліст та бло­гер Во­ло­ди­мир БОЙ­КО на сво­їй сто­рін­ці в Facebook по­яснив, що оскіль­ки « мі­лі­ціо­не­рів обви­ну­ва­чу­ють у зґвал­ту­ва­н­нях, а та­кож роз­бе­щен­ні ма­ло­лі­тніх, са­ме то­му спра­ву роз­гля­да­ють у за­кри­то­му ре­жи­мі».

«Ві­дмо­ва Пре­зи­ден­том вча­сно за­про­ва­ди­ти во­єн­ний стан ство­рює си­ту­а­цію пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті й під­ри­ває по­зи­ці­ю­Укра­ї­ни що­до ре­а­лі­за­ції від­по­від­аль­но­сті Ро­сії як агре­со­ра, під­ри­ває пе­ре­го­вор­ні по­зи­ції на між­на­ро­дній аре­ні і по­збав­ляє мо­жли­во­сті за­сто­со­ву­ва­ти аде­ква­тні пра­во­ві ін­стру­мен­ти все­ре­ди­ні кра­ї­ни для вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­цій, які пов’яза­ні з пра­ва­ми лю­ди­ни, в то­му чи­слі на те­ри­то­рії бо­йо­вих дій, — ко­мен­тує «Дню» юрист-між­на­ро­дник Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО. — За умов во­єн­но­го ста­ну вій­сько­во­слу­жбов­ці, які вчи­ни­ли пра­во­по­ру­ше­н­ня, по­ру­ши­ли ста­ту­тні при­пи­си та ін­стру­кції, згі­дно з Кри­мі­наль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни і між­на­ро­дним кри­мі­наль­ним пра­вом, по­вин­ні ста­ва­ти пе­ред во­єн­ни­ми су­да­ми. Зви­чай­но, якщо ци­віль­ний суд, де про­во­дять про­цес, є за­кри­тим і до ньо­го не до­пу­ска­ють гро­мадсь- кість, то я сум­ні­ва­ю­ся, що та­ка ситуація від­по­від­ає кри­те­рі­ям спра­ве­дли­во­го су­ду. Окре­мо тре­ба за­зна­чи­ти, що ба­га­то уча­сни­ків бо­йо­вих дій, які пі­до­зрю­ю­ться у вчи­нен­ні зло­чи­нів, три­ва­лий час утри­му­ю­ться під вар­тою без ви­су­ва­н­ня їм зви­ну­ва­чень, без всі­ля­ко­го су­до­во­го роз­гля­ду. Біль­ше то­го, їх мі­ся­ця­ми з СІЗО не ви­кли­ка­ють на до­пи­ти. Це є по­ру­ше­н­ням Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції прав лю­ди­ни. Ін­ко­ли ви­ни­ка­ють ви­пад­ки, ко­ли до­ка­за­ми на­чеб­то ви­ну­ва­то­сті бій­ців є свід­че­н­ня са­мих се­па­ра­ти­стів. Бе­зу­мов­но, та­кий пра­во­вий сум­бур ви­ни­кає ще й вна­слі­док то­го, що вла­да дій­сно як во­гню­бо­ї­ться до­бро­воль­чо­го ру­ху. На­справ­ді про­бле­мо­ює не до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни, а по­ве­дін­ка са­мої вла­ди. То­му тут по­трі­бен гло­баль­ний аде­ква­тний дер­жав­ни­цький під­хід».

Пра­во­ві умо­ви, в які по­тра­пи­ла Укра­ї­на під час вій­ни, са­мі со­бо­ю­ство­рю ють тло для рі­зно­ма­ні­тних юри­ди­чних ко­лі­зій. На­при­клад, від­су­тність во­єн­но­го ста­ну і ви­ко­ри­ста­н­ня тер­мі­ну «АТО» ви­во­дить вій­сько­ві зло­чи­ни з ком­пе­тен­ції во­єн­них су­дів, три­бу­на­лу в сфе­ру ци­віль­но­го пра­во­су­д­дя. При цьо­му са­мі су­ди пе­ре­тво­рю­ю­ться ча­сто на три­бу­ну для по­лі­ти­ків, рі­зних спе­ку­ля­цій і на­віть про­во­ка­цій. Дав­но го­во­рять про те, що вла­да бо­ре­ться з до­бро­ба­та­ми. Для са­мих до­бро­ба­тів де­які по­лі­ти­ки, які в то­му чи­слі при­су­тні у Вер­хов­ній Ра­ді, є за­хи­сни­ка­ми, що ро­блять з ко­жно­го су­ду ви­ста- ву. Звід­си ви­ни­кає го­лов­не за­пи­та­н­ня — а чи вза­га­лі мо­жли­ве об’єктив­не пра­во­ве роз­слі­ду­ва­н­ня ді­яль­но­сті тих чи ін­ших осіб се­ред до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів?

Ні для ко­го не се­крет, що вій­на дій­сно сти­му­лю­ва­ла про­яв без­лі­чі по­ро­ків. Осо­бли­во це сто­су­є­ться штур­мо­вих ба­таль­йо­нів, які пер­ши­ми за­хо­ди­ли до оку­по­ва­них про­ро­сій­ськи­ми бан­ди­та­ми сіл. Пе­рі­о­ди­чна ж ро­та­ція но­вин у ЗМІ про «за­чис­тки» ли­ше зай­вий раз не­га­тив­но на­ла­што­вує мі­сце­ве на­се­ле­н­ня, що го­во­рить про аб­со­лю­тну без­від­по­від­аль­ність в ро­бо­ті з ін­фор­ма­цій­ним по­лем. Ви­хо­дить, що не­ви­зна­че­ність з пра­во­во­ю­си­сте­мо­ю­ко­ор­ди­нат та від­су­тність єди­ної ма­три­ці по­ве­дін­ки, зокре­ма, в ЗМІ від­кри­ла ши­ро­ке по­ле для роз­по­всю­дже­н­ня не­га­тив­них ме­се­джів. Во­лон­тер Юрій КАСЬЯНОВ пи­ше: «А все то­му, що у «Тор­на­до» слу­жи­ли рі­зні лю­ди — і че­сні, і по­кидь­ки. То­му що в ко­жно­му до­бро­ба­ті, в ко­жній бри­га­ді так: усю­ди є ге­рої, і усю­ди зу­стрі­ча­є­ться сво­ло­та. Не мо­жна за­плю­щу­ва­ти очі на зло­чи­ни «Ру­бе­жу», то­му що він «до­бро­во­лець» і «ай­да­рі­вець». Не мо­жна від­ки­да­ти одра­зу всі до­во­ди про­ку­ра­ту­ри, зі­бра­ні слід­ством до­ка­зи, по­ка­зи свід­ків і здо­ро­вий глузд — із кри­ка­ми «на­ших б’ють!». Мо­же ви­яви­тись, що ці «на­ші» — зов­сім і не на­ші».

«Я не­що­дав­но до­сить ґрун­тов­но спіл­ку­вав­ся з ме­шкан­ця­ми Ста­ни­ці-Лу­ган­ської і мо­жу зро­би­ти за­галь­ну кар­ти­ну на­стро­їв мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, — роз­по­від­ає «Дню» ко­ли­шній лу­ган­ча­нин, пред­став­ник Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни і екс-ра­дник у По­соль­стві Укра­ї­ни в Ав­стрії Ген­на­дій БОЛДИР. — З упев­не­ні­стю­мо­жу ска­за­ти, що і з по­ча­тку по­дій, і ни­ні в цьо­му ре­гіо­ні ба­га­то про­укра­їн­ських гро­ма­дян. Але остан­нім ча­сом та­ка тен­ден­ція скла­да­є­ться не на на­шу ко­ристь, і при­чи­ною цьо­му є са­ме де­які пред­став­ни­ки до­бро­ба­тів, зокре­ма «Тор­на­до», яке з са­мо­го по­ча­тку по­зи­ціо­ну­ва­ло се­бе як по­лі­цей­ський ба­таль­йон. Ко­ли ж ви­ни­ка­ло за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції, то обо­ро­ну від бо­йо­ви­ків три­ма­ли ЗСУ і при­кор­дон­ни­ки, а «Тор­на­до» на­го­ло­шу­ва­ло, що це вже не є йо­го фун­кці­я­ми, і їх ба­чи­ли на Ге­ра­си­мів­сько­му пе­ре­хре­сті з обо­зом. Мо­жна ска­за­ти, що «ма­хнов­щи­ни» ни­ні значно мен­ше, про­те во­на існує. І це вкрай не­га­тив­но від­би­ва­є­ться на ро­бо­ті з мі­сце­вим на­се­ле­н­ням. При цьо­му менш за все у лу­ган­чан пре­тен­зій до ка­дро­вих вій­сько­вих. Вар­то зга­да­ти 1 сі­чня 2015 ро­ку, ко­ли про­во­ди­ли так зва­ну «обла­ву», вна­слі­док якої мі­сце­вих про­сто ви­тя­га­ли з лі­жок і без те­пло­го одя­гу до­став­ля­ли «на ба­зу». Бу­ло без­ліч ви­пад­ків обмо­ро­же­н­ня, і ви­ни­ка­ло від­по­від­не став­ле­н­ня до до­бро­ба­тів. То­ді з ці­є­ю­си­ту­а­ці­єю , зокре­ма, роз­би­рав­ся то­ді­шній го­ло­ва Лу­ган­ської ВЦА Ген­на­дій Мо­скаль. У цій «обла­ві» не бу­ло жо­дно­го сен­су, рів­но як і у ме­то­дах, яки­ми її здій­сню­ва­ли. Це при­клад то­го, чо­го не мо­жна до­пу­ска­ти і за що ма­ють не­сти від­по­від­аль­ність кон­кре­тні лю­ди, адже та­ким чи­ном ці дії ли­ше гра­ли на ру­ку во­ро­гу».

Ва­жли­вим є ще один вкрай прин­ци­по­вий мо­мент — укра­їн­ське вій­сько і зокре­ма до­бро­ба­ти є взір­цем за­хи­сни­ків Ві­тчи­зни. Са­ме то­му спе­ку­ля­ції що­до зло­чи­нів де­яких із їхніх пред­став­ни­ків є вкрай шкі­дли­ви­ми. Але й по­ве­дін­ка вій­сько­вих на укра­їн­ських зем­лях фор­мує від­по­від­ний образ на­ших сол­да­тів, що є вкрай ва­жли­вим іде­о­ло­гі­чним фа­кто­ром. Пра­во­ва си­сте­ма, жур­на­лі­сти, су­спіль­ство і, перш за все, вла­да ма­ють ство­ри­ти про­зоре тло для роз­слі­ду­ва­н­ня кон­кре­тних зло­чи­нів, зокре­ма для то­го, щоб су­спіль­ство ма­ло мо­жли­вість пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що як на до­бро­воль­чо­му ру­сі, так і в ці­ло­му на укра­їн­ських вій­сько­вих не­має ті­ні.

Ва­жли­вим є ще один вкрай прин­ци­по­вий мо­мент — укра­їн­ське вій­сько і зокре­ма до­бро­ба­ти є взір­цем за­хи­сни­ків Ві­тчи­зни. Са­ме то­му спе­ку­ля­ції що­до зло­чи­нів де­яких із їхніх пред­став­ни­ків є вкрай шкі­дли­ви­ми. Але й по­ве­дін­ка вій­сько­вих на укра­їн­ських зем­лях фор­мує від­по­від­ний образ на­ших сол­да­тів, що є вкрай ва­жли­вим іде­о­ло­гі­чним фа­кто­ром. Пра­во­ва си­сте­ма, жур­на­лі­сти, су­спіль­ство і, перш за все, вла­да ма­ють ство­ри­ти про­зоре тло для роз­слі­ду­ва­н­ня кон­кре­тних зло­чи­нів, зокре­ма для то­го, щоб су­спіль­ство ма­ло мо­жли­вість пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що як на до­бро­воль­чо­му ру­сі, так і в ці­ло­му на укра­їн­ських вій­сько­вих, не­має ті­ні

ФОТО УНІАН

2 СЕР­ПНЯ 2016 р. БІ­ЛЯ БУ­ДІВ­ЛІ ОБОЛОНСЬКОГО СУ­ДУ КИ­Є­ВА, ДЕ ВІД­БУ­ЛО­СЯ ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ У СПРА­ВІ «ТОРНАДІВЦІВ», ТРАПИЛИСЯ СУ­ТИ­ЧКИ. ГОЛОВНА ВИМОГА ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ — ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВІДКРИТІСТЬ СУ­ДУ ТА ОБУРЕННЯ ТИМ, ЩО ЗА РІК ДО­СІ НЕ БУ­ЛО ПРЕД’ЯВЛЕНО НАЛЕЖНИХ ДОКАЗІВ ВИНИ БІЙ­ЦІВ ЦЬО­ГО БАТАЛЬЙОНУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.