«Мар­га­ри­та» — на екра­нах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Дія фран­цузь­ко- бель­гій­сько-че­ської стрі­чки ре­жи­се­ра Ксав’ є Джан­но­лі пе­ре­не­се гля­да­чів у Па­риж 1920-х. Ексцен­три­чна ба­га­чка Мар­га­ри­та Дю­мон обо­жнює кла­си­ку і її хо­бі — опер­ний спів. Во­на про­во­дить бла­го­дій­ні ве­чо­ри у сво­є­му ма­є­тку, але ко­ли по­чи­нає спів­а­ти, то ву­ха у слу­ха­чів в’януть від фаль­ши­вих зву­ків. За­ня­т­тя во­ка­лом із пе­да­го­гом їй не до­по­ма­га­ють. Жін­ка не ро­зу­міє, що спів­ає жа­хли­во (бо се­бе не чує), а прав­ду про її за­ви­ва­н­ня-во­ка­лі­зи ні­хто з близь­ко­го ото­че­н­ня не го­во­рить. Ко­ли Мар­га­ри­та ви­рі­шує ви­сту­пи­ти на го­лов­ній опер­ній сце­ні Па­ри­жа, її чо­ло­вік ро­зу­міє, що це ста­не про­ва­лом і кра­хом ілю­зій для дру­жи­ни... Го­лов­ну роль у філь­мі зі­гра­ла зна­ме­ни­та фран­цузь­ка актри­са Ка­трін Фро (за ство­ре­н­ня обра­зу Мар­га­ри­ти отри­ма­ла пре­сти­жну пре­мію «Се­зар»). До ре­чі, ре­аль­ним про­то­ти­пом ма­дам Дю­мон бу­ла аме­ри­кан­ка Фло­ренс Фо­стер Джен­кінс, яка в 1950-х про­сла­ви­ла­ся зав­дя­ки актив­ній га­строль­ній ді­яль­но­сті, за­пи­сам пла­ті­вок і... фаль­ши­во­му співу, хоч це не за­ва­ди­ло їй ви­сту­пи­ти в ле­ген­дар­но­му «Кар­не­гі-Хо­лі»... Укра­їн­ську вер­сію про Фло­ренс на сце­ні На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка поставив Анатолій Хо­сті­ко­єв, а го­лов­ну роль по­тря­са­ю­че ви­ко­нує На­та­лія Сум­ська. Вистава на­зи­ва­є­ться « Не­зрів­нян­на » , і її мо­жна по­ба­чи­ти вже 6 ве­ре­сня, ко­ли в Ки­є­ві роз­по­чне­ться но­вий те­а­траль­ний се­зон.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA .UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.