«По­дя­ка Кан­че­лі» — 11 сер­пня, CARIBBEAN CLUB (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Укра­їн­ська спів­а­чка з гру­зин­ським ко­рі­н­ням Ані­ко До­лі­дзе (на фото), яка по­єд­ную джа­зо­ву і на­ро­дну ма­не­ру ви­ко­на­н­ня, пі­дго­ту­ва­ла про­гра­му Gratitude to Kancheli, що при­свя­че­на дню на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го ма­е­стро су­ча­сно­сті Гії Кан­че­лі, яко­му 10 сер­пня ви­пов­ни­ться 81 рік. На кон­цер­ті ви­ко­ну­ва­ти­му­ться тво­ри ком­по­зи­то­ра, які бу­ли на­пи­са­ні для те­а­тру і кі­но. Гія Кан­че­лі — ви­да­тний гру­зин­ський ком­по­зи­тор-сим­фо­ніст, му­зи­ку яко­го ви­ко­ну­ють по всьо­му сві­ту най­ві­до­мі­ші ди­ри­ген­ти й ор­ке­стри. Ши­ро­ко­му ко­лу слу­ха­чів Гія Оле­ксан­дро­вич біль­ше ві­до­мий як ав­тор му­зи­ки до філь­мів Ге­ор­гія Да­не­лії «Мі­мі­но», «Не го­рюй!», а те­а­тра­лам — за по­ста­нов­ка­ми Ро­бер­та Сту­руа «Ха­ну­ма» та «Кав­казь­ке крей­дя­не ко­ло». На сьо­го­дні у твор­чо­му до­роб­ку ма­е­стро музика до по­над ста філь­мам та ви­став. У кон­цер­ті лу­на­ти­муть пі­сні з філь­мів — «Ді­ти мо­ря» (ре­жи­сер Н. Пі­пі­на­шві­лі), «Бі­лі ка­ме­ні» (ре­жи­се­ри Р. Чар­ха­ла­шві­лі й Б. Цу­ла­дзе), «Мі­мі­но» (ре­жи­сер Г. Да­не­лія), «Ве­дме­жий по­ці­лу­нок» (ре­жи­сер С. Бо­дров), «Твій син, Зем­ля» (ре­жи­сер Р. Чхе­ї­дзе), «Ди­ва­ки» (ре­жи­сер Е. Шен­ге­лая), а та­кож ви­став — «Роль для по­чи­на­ю­чої актри­си», «Ха­ну­ма» і «Кав­казь­ке крей­дя­не ко­ло» (ре­жи­сер Р. Сту­руа). Ра­зом із Ані­ко До - лі­дзе ви­сту­па­ти­муть: Ро­діон Іва­нов (кла­ві­шні), Сер­гій Си­до­рен­ко (тру­ба, флю­гель­горн, гі­та - ра, зву­ко­ві ефе­кти), Ігор За­кус (бас) і Ро­ман Яков­чук (ба­ра­ба­ни). Аран­жу­ва­н­ня до усіх пі­сень зро­бив ві­до­мий укра­їн­ський джа­зо­вий пі­а­ніст і ком­по­зи­тор Р. Іва­нов.

ФОТО З САЙТА ANIKODOLIDZE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.