«Revival. Ukraine. Ві­дро­дже­н­ня» — Му­зей істо­рії Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ху­до­жник Ал­ла Пре­о­бра­жен­ська-Ро­ні­кер при­свя­ти­ла свої ро­бо­ти «но­во­му ди­хан­ню» і від­ро­джен­ню на­шої кра­ї­ни. Цю ви­став­ку жи­во­пи­су мо­жна на­зва­ти ме­ди­та­ці­я­ми мис­тки­ні, яка не втра­чає на­дію на ма­гі­чні фун­кції ми­сте­цтва. Не­дав­нє і ду­же дав­нє ми­ну­ле по­єд­ну­є­ться в ба­га­то­ша­ро­вій по­верх­ні кар­тин, що вкри­та гу­стою фар­бою та ал­хі­мі­єю енер­гії май­стри­ні. Ху­до­жни­ця має своє ба­че­н­ня і вла­сний по­черк, який мо­жна на­зва­ти «су­ча­сним ім­пре­сіо­ні­змом», що від­тво­ре­ний у кар­ти­нах ду­же щи­ро... Ви­став­ку мо­жна по ба­чи­ти до 17 сер пня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВЕРНІСАЖУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.