#Бро­ньо­вик­гейт Ко­бо­лє­ва

Ін­тер­нет пі­дір­ва­ла но­ви­на про те, що НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» має на­мір ку­пи­ти Mercedes за 5 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ські спо­жи­ва­чі га­зу в роз­па­чі. Ще ні­хто не по­ка­зав їм ме­то­ди­ку фор­му­ва­н­ня но­во­го та­ри­фу на газ, який по­тя­гнув різ­ко вго­ру та­кож і та­риф на те­пло, ще ні­хто не об­ґрун­ту­вав, чо­му «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» ре­а­лі­зує сво­ю­про­ду­кцію ви­хо­дя­чи не із со­бі­вар­то­сті ви­до­бу­тку і по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, а рів­ня­є­ться на спо­то­ві ці­ни Єв­ро­пи. Але він вже ба­чить, що дер­жав­ний «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­чи­нає ви­тра­ча­ти дер­жав­ні ко­шти пла­тни­ків по­да­тків. Ком­па­нія ого­ло­си­ла тен­дер на за­ку­пів­лю бро­ньо­ва­но­го ав­то­мо­бі­ля пре­мі­ум-кла­су Mercedes Benz S600 Guard вар­ті­стю­близь­ко 5,1 міль­йо­на гри­вень.

Зві­сно, НАК має по­ясне­н­ня для та­ко­го одіо­зно­го при­дба­н­ня (аби з’ясу­ва­ти йо­го мас­штаб, до­сить озна­йо­ми­ти­ся з рі­ше­н­ням вла­ди Ки­є­ва ви­ді­ли­ти 2016 ро­ку із сто­ли­чно­го бю­дже­ту не менш як чо­ти­ри міль­йо­ни гри­вень для ком­пен­са­ції вар­то­сті кре­ди­тів на тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­юі під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті в ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ках). У її по­ві­дом­лен­ні на­го­ло­шу­є­ться, що не­об­хі­дність за­ку­пів­лі бро­не­ав­то­мо­бі­ля для го­ло­ви ком­па­нії Ан­дрія Ко­бо­лє­ва об­ґрун­то­ву­є­ться ри­зи­ка­ми, пов’яза­ни­ми з про­це­сом у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі.

«Ли­ше у спра­вах із «Газ­про­мом» су­ма пре­тен­зій про­ти нас — $38,7 млрд ра­зом із від­со­тка­ми, су­ма пре­тен­зій з на­шо­го бо­ку — по­над $26,6 млрд. Во­се­ни при­зна­че­но слу­ха­н­ня з обох про­ва­джень. Го­ло­ва «На­фто­га­зу» є не ли­ше свід­ком у спра­ві, а й ке­рів­ни­ком ком­па­нії-по­зи­ва­ча, осо­бою, що діє від іме­ні ком­па­нії і при­ймає всі пов’яза­ні з цим по­зо­вом рі­ше­н­ня». За да­ни­ми прес­слу­жби НАК, рі­ше­н­ня про за­ку­пів­лю­бро­не­ав­то­мо­бі­ля прийня­ло прав­лі­н­ня ком­па­нії. «Під­ста­во­ю­для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня є стан­дар­тна бі­знес-ло­гі­ка, схо­жа за сво­єю су­т­тю­на при­дба­н­ня стра­хо­во­го по­лі­су: кра­ще ви­тра­ти­ти не­ве­ли­чкий від­со­ток за­раз і мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зик втра­ти акти­ву (усьо­го чи зна­чної ча­сти­ни) в май­бу­тньо­му, — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі НАК. — Акти­вом є по­тен­цій­на ви­го­да від ви­гра­шу у Сто­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі».

Во­дно­час, за да­ни­ми прес-слу­жби, за­ку­пів­лю­бро­не­ав­то­мо­бі­ля мо­же бу­ти ска­со­ва­но, оскіль­ки ком­па­нії за­про­по­ну­ва­ли узя­ти ана­ло­гі­чний ав­то­мо­біль в без­пла­тне ко­ри­сту­ва­н­ня. «Якщо ця ін­фор­ма­ція зна­йде своє під­твер­дже­н­ня най­ближ­чим ча­сом, то ре­зуль­та­ти тен­де­ру бу­дуть ска­со­ва­ні, а ми ско­ри­ста­є­мо­ся зга­да­но­ю­про­по­зи­ці­єю », — обі­ця­ють у НАК. Ну що ж, це прийня­тна для пла­тни­ків по­да­тків аль­тер­на­ти­ва, якщо, зви­чай­но, від­ки­ну­ти, що та­кий да­ру­нок на­справ­ді мо­же бу­ти про­сто ха­ба­ром.

У зв’яз­ку з ці­є­ю­си­ту­а­ці­єю«День» поставив сво­їм екс­пер­там кіль­ка за­пи­тань. Від­по­від­а­ю­чи на них, пре­зи­дент цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гії XXI» Ми­хай­ло Гон­чар за­зна­чив, що не­без­пе­ка для Ко­бо­лє­ва, мо­жли­во, й існує, але бро­ньо­ва­ний ав­то­мо­біль її не від­вер­не. «Якщо за спра­ву лі­кві­да­ції па­на Ко­бо­лє­ва ві­зьму­ться від­по­від­ні про­фе­сіо­наль­ні гру­пи, то во­ни у сво­їх пла­нах, на­пев­но, вра­ху­ють на­яв­ність та­ко­го ав­то­мо­бі­ля. — ска­зав екс­перт. — Та­ке по­ясне­н­ня, зви­чай­но, від лу­ка­во­го. Я йо­го сер­йо­зно не спри­ймаю. Ме­ні скла­дно по­ясни­ти мо­ти­ви та­ко­го кро­ку ке­рів­ни­ка «На­фто­га­зу». Най­імо­вір­ні­ше, це про­яв вну­трі­шньо­кор­по­ра­тив­них бю­ро­кра­ти­чних ле­сто­щів. Зна­йшли­ся лю­ди, які ви­рі­ши­ли зро­би­ти гар­ний да­ру­нок ке­рів­ни­ко­ві за ра­ху­нок дер­жа­ви і пе­ре­ко­на­ли йо­го в то­му, що це не­об­хі­дно. А він не по­ду­мав гар­нень­ко над на­слід­ка­ми, який ефект і який роз­го­лос це ма­ти­ме. І що це б’є не ли­ше пер­со­наль­но по ньо­му і по «На­фто­га­зу». Це б’є за­га­лом по вла­ді. Лю­ди ска­жуть: во­ни там вже геть за­жер­ли­ся».

Ди­ре­ктор НТЦ «Пси­хея» Сер­гій Са­пє­гін за­зна­чає, що ко­шти на при­дба­н­ня бро­ньо­ва­но­го «мер­су», най­імо­вір­ні­ше, не за­кла­де­ні у фі­нан­со­вий план «На­фто­га­зу», що за­твер­джу­є­ться уря­дом. Окрім то­го, за йо­го да­ни­ми, «На­фто­газ» за­раз всі­ля­ко урі­зує ви­тра­ти, і не­зро­зумі­ло, за ра­ху­нок чо­го при­дба­н­ня на­стіль­ки до­ро­гої ав­тів­ки мо­же бу­ти про­фі­нан­со­ва­не. Екс­перт та­кож на­га­дує, що в кра­ї­ні існує пев­на юри­ди­чна про­це­ду­ра: якщо ви­ни­кає за­гро­за жи­т­тю чи здо­ров’юбудь-якої осо­би, а тим па­че — ви­со­ко­по­са­до­вої, то по­да­є­ться від­по­від­на за­ява до по­лі­ції чи до СБУ, як на­ле­жить у да­но­му ра­зі. І що ро­бить слу­жба вну­трі­шньої без­пе­ки На­фто­га­зу? Не ду­маю, щоб її за ни­ні­шньої си­ту­а­ції лі­кві­ду­ва­ли. А якщо бро­не­ав­то­мо­біль, на дум­ку охо­ро­ни, все ж та­ки украй по­трі­бен, мо­жна по­ра­ди­ти ціл­ком ней­траль­ний і пе­ре­ві­ре­ний ва­рі­ант: узя­ти йо­го в орен­ду.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.