Укра­їн­ський екс­порт-2016:

Пе­ре­о­рі­єн­та­ція на рин­ки ЄС і змен­ше­н­ня по­ста­вок в ін­ші кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Крі­сті­на АВРАМЧЕНКО, Ін­сти­тут су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень

Ге­о­гра­фія укра­їн­сько­го екс­пор­ту на­да­лі змі­ню­є­ться. По­то­чно­го ро­ку укра­їн­ські ви­ро­бни­ки про­дов­жу­ють змен­шу­ва­ти по­став­ки то­ва­рів до РФ і збіль­шу­ва­ти — до ЄС. У пер­шо­му ра­зі спо­сте­рі­га­ло­ся зна­чне по­гір­ше­н­ня від­но­син на тлі за­про­ва­дже­н­ня тор­го­вель­них і тран­зи­тних обме­жень, у дру­го­му — нав­па­ки, по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці в ме­жах Уго­ди про ЗВТ Укра­ї­ни з ЄС. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми НБУ, екс­порт до Ро­сії за пер­ше пів­річ­чя змен­шив­ся на 36,5%, а до кра­їн ЄС збіль­шив­ся на 6,7%.

По­при збіль­ше­н­ня екс­порт­них по­ста­вок в ЄС, за­галь­ні об­ся­ги екс­пор­ту в пер­шо­му пів­річ­чі 2016 ро­ку ско­ро­ти­ли­ся на 12%, ім­пор­ту — на 9%. Та­ким чи­ном від’ єм­не саль­до тор­гів­лі то­ва­ра­ми скла­ло 1953 млн дол. США (–1581 млн дол. США за пер­ше пів­річ­чя по­пе­ре­дньо­го ро­ку).

Обме­же­н­ня РФ впли­ва­ють на тор­го­вель­ні від­но­си­ни Укра­ї­ни не тіль­ки з РФ, ай з ін­ши­ми кра­ї­на­ми.

На­га­да­є­мо, Ро­сія з по­ча­тку 2016 ро­ку за­про­ва­ди­ла низ­ку тор­го­вель­них обме­жень: за­про­ва­дже­н­ня за­бо­ро­ни на вве­зе­н­ня до РФ де­якої сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції з Укра­ї­ни, ска­су­ва­н­ня з бо­ку РФ дії ре­жи­му віль­ної тор­гів­лі з Укра­ї­но­ю­та обме­же­н­ня тран­зи­ту че­рез те­ри­то­рі­ю­РФ до тре­тіх кра­їн. Най­біль­ший стрес еко­но­мі­чні аген­ти від обме­жень РФ отри­ма­ли про­тя­гом пер­ших двох мі­ся­ців, тим ча­сом як у подаль­шо­му зав­дя­ки пе­ре­орі­єн­та­ції на ін­ші шля­хи від­но­ви­ли по­став­ки до тре­тіх кра­їн сві­ту.

Однак за­сто­су­ва­н­ня з бо­ку РФ обме­же­н­ня що­до тран­зи­ту бу­ло про­дов­же­но 1 ли­пня по­то­чно­го ро­ку до кін­ця 2017 ро­ку. Крім Ка­зах­ста­ну, до­да­тко­во бу­ло вклю­че­но Кир­гизь­ку Ре­спу­блі­ку.

За да­ни­ми Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, ста­ном на 1 сер­пня 2016 ро­ку на укра­їн­сько-ро­сій­сько­му кор­до­ні бу­ло за­три­ма­но 143 ва­го­ни, які пря­му­ва­ли в Ка­зах­стан і Кир­гизь­ку Ре­спу­блі­ку: 106 із них бу­ло від­прав­ле­но ін­шим мар­шру­том, 33 — по­вер­ну­то від­прав­ни­ко­ві й 4 за­ли­ши­ли­ся на пе­ре­да­валь­них стан­ці­ях.

За­га­лом змен­ше­н­ня ва­лю­тно­го ви­тор­гу від цих обме­жень оці­ню­є­ться на рів­ні близь­ко 0,3 — 0,4 млрд дол. США.

Не на ру­ку укра­їн­ським екс­пор­те­рам, крім обме­жень РФ, гра­ла й ці­но­ва ди­на­мі­ка на сві­то­вих то­вар­них рин­ках.

У пер­шо­му пів­річ­чі по­то­чно­го ро­ку сві­то­ві ці­ни на сталь зни­зи­ли­ся на 16,2 %, на за­лі­зну ру­ду - 14%. Це зу­мов­ле­но не­від­по­від­ні­стю­по­пи­ту і про­по­зи­ції на цю­про­ду­кцію. За да­ни­ми екс­пер­тів, ці­ни на чор­ні ме­та­ли зни­жу­ва­ти­му­ться й на­да­лі, оскіль­ки ситуація з на­дли­шко­во­ю­про­по­зи­ці­єю за­ли­ша­ти­ме­ться го­лов­ним не­га­тив­ним фа­кто­ром най­ближ­чі де­кіль­ка мі­ся­ців. Па­ді­н­ня цін на за­лі­зну ру­ду за під­сум­ком 2016 ро­ку очі­ку­є­ться на рів­ні 10%.

Ці­ни на пше­ни­цюв пер­шо­му пів­річ­чі зни­зи­ли­ся на 19,1%, на ку­ку­ру­дзу — на 3,4%. Менш не­га­тив­на ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу пов’яза­на зі зни­же­н­ням уро­жа­їв у Пів­ден­ній пів­ку­лі вна­слі­док не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. За під­сум­ка­ми 2016 ро­ку про­гно­зу­є­ться па­ді­н­ня цін на пше­ни­цюв ме­жах 10%, на ку­ку­ру­дзу — в ме­жах 5%.

Із по­зи­тив­них мо­мен­тів по­то­чно­го 2016 ро­ку мо­жна від­зна­чи­ти пом’якше­н­ня адмі­ні­стра­тив­них за­хо­дів НБУ, зокре­ма зни­же­но нор­му обов’яз­ко­во­го про­да­жу ви­тор­гу для екс­пор­те­рів із 75% до 65%, та про­дов­же­н­ня гар­мо­ні­за­ції укра­їн­ської си­сте­ми те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня з єв­ро­пей­ською(уже ска­со­ва­но 15 ти­сяч за­ста­рі­лих ГОСТів, за­твер­дже­но 5283 стан­дар­ти і 50 те­хні­чних ре­гла­мен­тів).

Про­те цих за­хо­дів не до­сить для то­го, щоб сти­му­лю­ва­ти зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го екс­пор­ту. На­ра­зі три­ває ро­бо­та за­для спро­ще­н­ня екс­порт­них опе­ра­цій та під­трим­ки екс­пор­те­рів: ре­фор­ма ми­тни­ці, бо­роть­ба за ство­ре­н­ня екс­порт­но-кре­ди­тно­го агент­ства, до­о­пра­цю­ва­н­ня екс­порт­ної стра­те­гії Укра­ї­ни то­що. Втім, усі ці про­це­си від­бу­ва­ю­ться за­над­то по­віль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.