Сан­кції... «зми­ло до­щем»

«Укра­е­ро­рух» по­яснив по­яву ро­сій­ських лі­та­ків у не­бі над Во­лин­ською та За­кар­пат­ською обла­стя­ми по­га­ною по­го­дою

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра пра­во­за­хи­сни­ки з Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод за­пу­ска­ли у не­бо над сто­ли­це­ю­па­пе­ро­ві лі­та­чки на честь 33- рі­чно­го в’язня Крем­ля Ва­лен­ти­на Ви­гів­сько­го. Чо­ло­ві­ка ви­кра­ли з оку­по­ва­но­го Кри­му, на­силь­но від­ве­зли до Ро­сії і за­су­ди­ли до 11 ро­ків за... шпи­гун­ство. «Шпи­гу­но­ма­нія», май­же як у 30- ті ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, — зви­чна пра­кти­ка су­ча­сної Ро­сії, ка­же пра­во­за­хи­сни­ця Ма­рія То­мак.

А в той час над Во­лин­ською та За­кар­пат­сько­ю­о­бла­стя­ми, по­при за­бо­ро­ну пе­ре­ти­на­ти укра­їн­ський по­ві­тря­ний про­стір, кур­су­ва­ли ро­сій­ські лі­та­ки. В Дер­жав­но­му під­при­єм­стві об­слу­го­ву­ва­ва­н­ня по­віт- ря­но­го ру­ху Укра­ї­ни ( « Укра­е­ро­рух», Бо­ри­спіль) по­ясни­ли цей «факт не­спри­я­тли­ви­ми по­го­дни­ми умо­ва­ми».

Від­по­від­но до по­ясне­н­ня « Укра­е­ро­ру­ху » , яке ДП роз­мі­сти­ло на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі « Фейс­бук » , рі­ше­н­ням Ра­ди без­пе­ки по­льо­тів Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни (про­то­кол за­сі­да­н­ня, за­твер­дже­ний 9 гру­дня 2015 ро­ку) мо­жли­ве на­да­н­ня одно­ра­зо­вих до­зво­лів на вхід у по­ві­тря­ний про­стір кра­ї­ни в ра­зі край­ньої не­об­хі­дно­сті всім по­ві­тря­ним су­дам, вклю­ча­ю­чи ті, які за­ре­є­стро­ва­ні в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. А це:

в ра­зі ава­рій­ної си­ту­а­ції з по­ві­тря­ним суд ном;

за гро зи жит тю осіб на бор­ту по­ві­тря­но­го су­дна;

об хо ду не без печ них явищ по го ди ( як що об хід без вхо­ду до по­ві­тря­но­го про­сто­ру Укра ї ни мо же при звес ти до ава­рій­ної си­ту­а­ції);

пе ре ван та жен ня сек то - рів об­слу­го­ву­ва­н­ня по­ві­тря­но­го ру­ху су­мі­жних кра­їн та ін­ших си ту а цій, під час яких стає оче­ви­дним, що вхід до по - віт ря но го прос то ру Укра ї ни до зво лить уник ну ти тяж ких на­слід­ків для осіб на бор­ту по­ві­тря­но­го су­дна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.