ТОП-5 спе­ці­аль­но­стей,

На які пе­ре­на­вча­ю­ться лю­ди стар­ше 45 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

За до­по­мо­го­ю­ва­у­че­ра на без­ко­штов­не на­вча­н­ня від слу­жби зайня­то­сті укра­їн­ці в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті опа­но­ву­ють про­фе­сію пси­хо­ло­га та со­ці­аль­но­го пра­ців­ни­ка. Про це заявив ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті (Цен­траль­но­го апа­ра­ту) Сер­гій Крав­чен­ко.

«Ко­жен охо­чий ві­ком стар­ше 45 ро­ків, звер­нув­шись до цен­тру зайня­то­сті, мо­же без­ко­штов­но пе­ре­на­вча­ти­ся в будь- яко­му на­вчаль­но­му за­кла­ді кра­ї­ни. Так зва­ний кви­ток на без­ко­штов­ну осві­ту ми ви­да­є­мо, якщо лю­ди­на має по­над 15 ро­ків стра­хо­во­го ста­жу і ще не ви­йшла на пен­сію. Та­ка по­слу­га існує для під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті лю­дей ці­єї ві­ко­вої гру­пи на рин­ку пра­ці. Крім них, ва­у­чер мо­жуть отри­ма­ти й звіль­не­ні з війсь ко вої служ би учас ни ки АТО, які ма ють ін ва лід ність. Так-от, ці­ка­во, що най­ча­сті­ше лю­ди опа­но­ву­ють про­фе­сію пси­хо­ло­га, на дру­го­му мі­сці — спе­ці­аль­ність со­ці­аль­но­го пра­ців­ни­ка», — ци­тує сло­ва Крав­чен­ка прес-слу­жба ДСЗ.

За сло­ва­ми в. о. го­ло­ви ДСЗ, від­не­дав­на ста­ла ко­ри­сту­ва - тись по­пи­том про­фе­сія се­стрин­ської спра­ви — во­на тре­тя за за­пи­та­ми з по­ча­тку ро­ку.

У кін ці пе ре лі ку ТОП- 5 най по пу ляр ні ших про фе сій, які мо­жна опа­ну­ва­ти за до­по­мо гою ва у че ра на осві ту, — спе ці аль нос ті « ме нед ж мент » та «ку­хо­вар­ство». По­пу­ляр­ни­ми є та­кож спе­ці­аль­но­сті га­зо­зва рю валь ни ка, спе ці а ліс та з фі зич ної ре абі лі та ції, кон ди - те­ра та ав­то­ре­мон­тни­ка.

Та­кож у прес-слу­жбі ДСЗ від­зна­чи­ли, що отри­ма­ти ва­у­чер мо­жна в будь-яко­му цен­трі зайня­то­сті. А оби­ра­ти на­вчаль­ний за­клад мо­жна се­ред про­фе­сій­но-те­хні­чних та ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, уста­нов та ор­га­ні­за­цій, які ма­ють від­по­від­ну лі­цен­зію.

Вар­тість ва­у­че­ра вста­нов­лю­є­ться в ме­жах вар­то­сті на­вча­н­ня й не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти де­ся­ти­кра­тно­го роз­мі­ру про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му (від­по­від­но до чин­но­го Бю­дже­тно­го ко­де­ксу — 14 960 гри­вень). Ко­шти на­дає Фонд за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни, і по­вер­та­ти їх не по­трі­бно. Якщо ж в обра­но­му клі­єн­том за­кла­ді на­вча­н­ня ко­штує біль­ше, він мо­же са­мо­стій­но опла­ти­ти рі­зни­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.