Іран про­ана­лі­зує мо­жли­во­сті по­ста­ча­н­ня на­фти до Сло­вач­чи­ни й Че­хії че­рез Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Іран ви­вчить про­по­зи­цію Укра ї ни про мож ли вість тран зи ту ірансь кої наф ти че­рез укра­їн­ську на­фто­про­від ну сис те му до Сло вач чи - ни й Че хії, по ві до мив мі - ністр наф ти Іра ну Бі жан Зан га не ( Bijan Zangeneh) за під сум ка ми пе ре го во рів з мі ніс т ром енер ге ти ки й ву - гіль­ної про­ми­сло­во­сті Украї ни Іго рем На са ли ком, що від­бу­ли­ся 1 сер­пня в Те­ге­ра­ні. Як за зна че но в по ві дом - лен ні мі ніс тер ст ва наф ти Іра ну, Те ге ран та кож го то - вий роз по ча ти спів пра цю у по­ста­ча­н­нях на­фти без­по­се­ред ньо Укра ї ні, хо ча ук ра - їнсь кі наф то пе ре роб ні по - туж нос ті не ве ли кі й кра ї на ім пор тує наф то про дук ти. Іран­ські ме­діа IRNA і Shana та кож до да ють, що Ки їв про по нує Те ге ра ну та кож роз гля ну ти мож ли вість тран­зи­ту іран­сько­го га­зу че­рез ук ра їнсь ку те ри то рію. Прес- служ ба Мі не нер го ву - гіл ля уве че рі у вів то рок до - да­ла, що На­са­лик та­кож по­ру шив пи тан ня про транс - пор ту ван ня енер го но сі їв до Лит ви й Поль щі. « Що ж до між на род них га зо тран с - порт них про ек тів, то мі ніс - тер­ство на­фти Іра­ну роз­гля­дає мо­жли­вість уча­сті в них ви ключ но з точ ки зо ру еко­но міч них чин ни ків, з огля­ду на пе­ре­ви­ще­н­ня про­по­зи­ції над по­пи­том на рин­ку при род но го га зу » , — на - го ло шу єть ся в ре лі зі ук ра - їн­сько­го ві­дом­ства. Згі­дно з ним, ірансь ка сто ро на з ці - ка­ві­стю сприйня­ла про­по­зи­ції укра­їн­ської де­ле­га­ції що­до учас ті віт чиз ня них під - при­ємств у роз­ви­тку енер­ге­тич ної інф ра струк ту ри Іра - ну, зокре­ма бу­дів­ни­цтві під­зем них схо вищ при род но го га­зу, бу­дів­ни­цтві й мо­дер ні­за ції вже на яв них ком п ре - сор них стан цій, збіль шен ні по туж нос ті внут ріш ньої га - зо­транс­порт­ної си­сте­ми Іра­ну. За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­го­во­рів до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи екс пер тів, яка про тя гом 30 днів опра­цює мо­жли­во­сті впро вад жен ня най пер с пек - тив­ні­ших про­е­ктів за за­зна­че ни ми на прям ка ми. Крім то го, на рів ні мі ніс т рів від - бу ли ся кон суль та ції між пред с тав ни ка ми віт чиз ня - них під­при­ємств обох кра­їн. Ре зуль та том кон суль та цій ста ло під пи сан ня ме мо ран - ду му про спів пра цю з Ірансь кою ор га ні за ці­єю «Мі­жна­ро­дна ком­па­нія про­ми­сло­во­го роз­ви­тку» зі ство­рен ня спіль но го ім пор т но­екс­порт­но­го під­при­єм­ства у сфе­рі енер­ге­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.