ЄС пе­ре­дав 20 комп’юте­рів На­ц­агент­ству з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кон суль та тив на мі сія Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу пе­ре­да­ла 20 комп’юте­рів і п’ять прин те рів На ці о наль но му агент ст ву з пи тань за по бі - ган ня ко руп ції, по ві до мив за­сту­пник гла­ви Кон­суль­та­тив­ної мі­сії Юг Фан­ту. При цьо му він за зна чив, що за - зна че ної кіль кос ті не до - стат ньо, але це ли ше по ча - ток. « Та до по мо га від між - на род них ор га ні за цій, що на­да­є­ться нам в ча­сти­ні за­без пе чен ня тех ніч ни ми за - со­ба­ми, а са­ме 20 комп’юте­рів, які пе­ре­да­ю­ться де­пар­та мен ту де кла ру ван ня, бо, як вам ві до­мо, 15 сер п ня, ко ли за пус ка єть ся сис те ма елек т рон них де кла ра цій, нам не­об­хі­дно обла­шту­ва­ти ро­бо­чі мі­сця, й за си­ту­а­ції, ко­ли ми не мо­же­мо са­мі ку­пи­ти й нам на­да­є­ться до­по­мо га — це ве ли кий крок», — ска­за­ла гла­ва На­ц­агент­ства На­та­лія Кор­чак. За її сло­ва­ми, для про­ве­де­н­ня тен­де­ру на за­ку­пів­лю не­об хід ної тех ні ки по трі бен три ва лий час — не ра ні ше ве рес ня. У ве рес ні чле ни На­ц­агент­ства за під­трим­ки ЄС Кон суль та тив ної мі сії під час по їз д ки до Сло ве нії ознай ом лять ся з ро бо тою мі­сце­во­го ан­ти­ко­ру­пцій­но - го агент­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.