НБУ до­зво­лив ку­пу­ва­ти до­лар без па­спор­та

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни до­зво­лив на­се­лен­ню ку­пу­ва­ти й про­да­ва­ти іно­зем­ну ва­лю­ту в екві­ва­лен­ті 150 ти­сяч гри­вень без па­спор­та. Як по ві дом ляє прес- служ ба Нац­бан­ку, та­ке рі­ше­н­ня за­крі­пле­не по­ста­но­вою №364 від 2 сер п ня «Про вне сен ня змін до Ін­стру­кції про по­ря­док ор­га­ні­за­ції й здій­сне­н­ня ва­лю­тно-обмін­них опе­ра­цій на те ри то рії Укра ї ни » , яка на­би­рає чин­но­сті 10 сер­пня. До­сі фі­зи­чна осо­ба, яка зби­ра­є­ться ку­пи­ти або про­да­ти ін­ва­лю­ту, ма­ла на­да­ти до­ку­мент, що за свід чує осо бу. З 10 сер п ня гро ма дя ни змо - жуть здій с ню ва ти об мін ва­лют на су­му до 150 000 гри­вень (близь­ко 6000 до­ла­рів) в екві­ва­лен­ті без на­да­н­ня до­ку мен тів. Ви мо га на дан ня до­ку­мен­тів в ра­зі ку­пів­лі по­над 150 000 гри вень за ли - ши­ться. Крім то­го, НБУ пе­ре гля нув об ме жен ня на об - сяг ви­да­чі го­тів­ки з ра­хун­ків клі­єн­тів бан­ків — те­пер клі­єн­ти бан­ків мо­жуть зні­ма­ти з ра­хун­ків го­тів­ку в іно­зем­ній ва­лю­ті й бан­ків­ських ме­та­лах на су­му до 100 000 гри­вень на до бу за мість 50 000 гри­вень на до­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.