«Це біль­ше по­трі­бно нам»

Як у Хар­ко­ві від­бу­ли­ся дру­гі Ігри дві­чі Ге­ро­їв

Den (Ukrainian) - - Су­спіль­ство - Альо­на СО­КО­ЛИН­СЬКА, Хар­ків

На дру­гі Ігри Ге­ро­їв, які від­бу­ли­ся у Хар­ко­ві в остан­ній день ли­пня, їх зі­бра­ло­ся 14 з рі­зних міст Укра­ї­ни — Ки­є­ва, Кро­пив­ни­цько­го, Дні­пра, Оде­си, Пол­та­ви, двоє жи­вуть у Хар­ко­ві. Ве­те­ра­ни АТО, які втра­ти­ли кін­ців­ки та про­йшли че­рез Хар­ків­ський ін­сти­тут про­те­зу­ва­н­ня, де отри­ма­ли за­мін­ни­ки ча­стин ті­ла від ві­до­мо­го до­кто­ра Іго­ря Ти­мо­фє­є­ва та по­зна­йо­ми­ли­ся із во­лон­те­ра­ми, про­тя­гом чо­ти­рьох го­дин під­тя­гу­ва­ли­ся, ла­зи­ли по ка­на­ту та стри­ба­ли зі ска­кал­кою, ви­ко­ну­ва­ли впра­ви на тре­на­же­рах з важ­кої та лег­кої атле­ти­ки. І по­смі­ха­ли­ся.

Тре­не­ри фі­ксу­ва­ли по­ка­зни­ки уча­сни­ків тур­ні­ру, на­зи­ва­ли кра­щі до­ся­гне­н­ня, але ор­га­ні­за­то­ри прийня­ли рі­ше­н­ня, що ні­яких місць ви­зна­ча­ти не бу­дуть і всім да­дуть одна­ко­ві при­зи, які зі­бра­ли на ра­хун­ку фон­ду «Від­кри­ва­ю­чи сер­це». На­ра­зі, ка­жуть, ви­йшло по 20 ти­сяч гри­вень для ко­жно­го уча­сни­ка.

«У всіх хло­пців рі­зні мо­жли­во­сті, бо ро­би­ти впра­ви на віз­ку — це одне, а на про­те­зі — ін­ше, це не­мо­жли­во по­рів­ню­ва­ти», — по­ясню­ють ор­га­ні­за­то­ри і во­дно­час ка­жуть про те, що атле­ти, се­ред яких двоє бу­ли на ін­ва­лі­дних віз­ках, про­де­мон­стру­ва­ли не­ймо­вір­ну си­лу ду­ху. Хло­пці від­по­від­аль­но пі­ді­йшли до під­го­тов­ки, роз­по­від­ає во­лон­тер та один з ор­га­ні­за­то­рів зма­гань Альо­на Со­лов­йо­ва, біль­шість го­ту­ва­ла­ся мі­сяць. Хо­ча, на­при­клад, ві­до­мий «кі­борг» Ва­дим Дов­го­рук, який за­ли­шив­ся під До­не­цьким ае­ро­пор­том без обох ніг та без ру­ки, не мав мо­жли­во­сті для тре­ну­вань, бо при­був до Хар­ко­ва ли­ше на­пе­ре­до­дні. «Я про­си­ла, щоб йо­му да­ли ги­рю, не важ­чу, ніж ві­сім кі­ло­гра­мів, а на зма­га­н­нях ви­я­ви­ло­ся, що він сам взяв 15 з по­ло­ви­но­юі при­хо­вав це від нас!» — ка­же Альо­на Со­лов­йо­ва, вра­же­на на­по­ле­гли­ві­стю­хло­пця.

В усіх уча­сни­ків за пле­чи­ма вла­сні істо­рії ці­єї вій­ни: ось Ми­хай­ло Ме­дведь, який був лу­ган­ським при­кор­дон­ни­ком і отри­мав ку­лю­під Ща­стям; є ко­ли­шній сту­дент Ар­тем Ре­зни­чен­ко; є ті, хто ма­ли до вій­ни пре­сти­жну ро­бо­ту, але пі­шли до­бро­воль­ця­ми на фронт, бу­ли роз­ві­дни­ка­ми, ви­хо­ди­ли з-під Де­баль­це­во­го й отри­ма­ли стра­шні ушко­дже­н­ня.

«Бу­ло ди­во­ви­жно ба­чи­ти їх ра­ні­ше у ре­а­ні­ма­ції, у лі­кар­ня­них ліж­ках, і те­пер — тут, пов­ни­ми сил, ро­бля­чи те, що не під си­лу на­віть ба­га­тьом здо­ро­вим лю­дям, — ді­ли­ться емо­ці­я­ми пі­сля зма­гань Альо­на Со­лов­йо­ва. — У них не­ре­аль­на ха­ри­зма. Всі тре­не­ри, хто з ни­ми пра­цю­вав та роз­мов­ляв, бу­ли вра­же­ні їхньо­ю­си­ло­ю­во­лі та жа­го­ю­до тре­ну­вань, впер­ті­стюі во­дно­час жит­тє­ра­ді­сні­стю— всі прой­ня­ли­ся до них над­зви­чай­ни­ми по­чу­т­тя­ми і дя­ку­ва­ли за мо­жли­вість зна­йом­ства».

Во­лон­те­ри ка­жуть, що уча­сни­ки зма­гань для них дві­чі ге­рої, бо, крім по­дви­гу на фрон­ті, зро­би­ли дру­гий — пе­ре­бо­ров­ши важ­ке по­ра­не­н­ня та по­да­ю­чи при­клад му­жно­сті. «Це ду­же ва­жли­во для нас. Зві­сно, їм тре­ба від­чу­ти се­бе по­трі­бни­ми в су­спіль­стві та пра­гну­ти до но­вих до­ся­гнень. Але це не­об­хі­дно са­ме нам — ба­чи­ти їх, під­три­му­ва­ти їх та пе­ре­о­сми­слю­ва­ти вла­сне жи­т­тя зав­дя­ки їхньо­му дру­го­му по­дви­гу, те­пер вже в мир­но­му жит­ті», — ка­же Со­лов­йо­ва.

Во­лон­те­ри роз­по­від­а­ють, що всти­гли під­го­ту­ва­ти зма­га­н­ня за два ти­жні, май­же не ма­ю­чи ча­су для сну, хо­ча по­ді­бний захід по­тре­бу­вав не мен­ше пів­ро­ку ро­бо­ти. За­пев­ня­ють, що на ор­га­ні­за­цію про­е­кту їх на­ди­хав Да­ня Ді­дик, 15-рі­чний хар­ків’янин, який за­ги­нув від ви­бу­ху в лю­то­му 2015 ро­ку. Са­ме йо­го ба­тько є спів­за­снов­ни­ком фон­ду «Від­кри­ва­ю­чи сер­це», че­рез який бу­ло зі­бра­но при­зо­вий фонд цих не­ймо­вір­них зма­гань.

Ор­га­ні­за­то­ри зби­ра­ю­ться на­да­лі про­во­ди­ти тур­ні­ри Ігри Ге­ро­їв в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни.

ФО­ТО АН­ДРІЯ ТА­У­БЕ

УЧА­СНИ­КИ ЗМА­ГАНЬ — ДВІ­ЧІ ГЕ­РОЇ, БО, КРІМ ПО­ДВИ­ГУ НА ФРОН­ТІ, ЗРО­БИ­ЛИ ПО­ДВИГ ВДРУ­ГЕ, ПО­ДО­ЛАВ­ШИ ТЯЖ­КЕ ПО­РА­НЕ­Н­НЯ І ЯВ­ЛЯ­Ю­ЧИ ПРИ­КЛАД МУ­ЖНО­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.