ВВ ооч­чіік­ку­ув­ва­аннн­ніі РРіі­оо--22001166

Пра­пор Укра­ї­ни на уро­чи­стій це­ре­мо­нії від­кри­т­тя не­сти­ме олім­пій­ський чем­піон 2000 ро­ку в Сі­днеї і най­стар­ший спортс­мен на­шої збір­ної Ми­ко­ла Міль­чев

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Зав­тра в Ріо-де-Жа­ней­ро стар­ту­ють XXXI лі­тні Олім­пій­ські ігри. Ще до по­ча­тку Ігор во­ни мо­жуть увійти в істо­рію, зокре­ма за­пам’ята­ти­ся без­пре­це­ден­тни­ми за­хо­да­ми без­пе­ки. Стур­бо­ва­ний мо­жли­ви­ми те­ро­ри­сти­чни­ми ата­ка­ми уряд Бра­зи­лії заявив, що ті­сно спів­пра­цює з ФБР та ін­ши­ми аме­ри­кан­ськи­ми спец­слу­жба­ми з ви­яв­ле­н­ня за­гроз і за­по­бі­га­н­ня по­ді­бних при­год. На­пе­ре­до­дні най­ав­то­ри­тет- ні­ших спор­тив­них зма­гань у сві­ті пред­став­ни­ки спец­служб США тре­ну­ва­ли бра­зиль­ські під­роз­ді­ли у бо­роть­бі з те­ро­ри­змом, про­ти­дії хі­мі­чним і біо­ло­гі­чним ата­кам. Та­кож бра­зиль­ська вла­да спів­пра­цює з цьо­го пи­та­н­ня і з ін­ши­ми кра­ї­на­ми, осо­бли­во з Фран­ці­єю, яка ви­сла­ла до Бра­зи­лії кіль­ка елі­тних по­лі­цей­ських за­го­нів. Во­ни на­вча­ти­муть бра­зиль­ських ко­лег за­хи­ща­ти ае­ро­пор­ти і за­лі­зни­чні стан­ції.

Однак головна ува­га на Олім­пі­а­ді бу­де при­ку­та до справ­жньо­го свя­та спор­ту. Цьо­го ра­зу на Іграх бу­де ро­зі­гра­но ре­кор­дну кіль­кість ком­пле­ктів ме­да­лей — 306. Та­кож очі­ку­є­ться участь ре­кор­дно­го чи­сла кра­їн — 207. Укра­ї­ну в Ріо-де-Жа­ней­ро бу­дуть пред­став­ля­ти 206 спортс­ме­нів. Пе­ре­гля­ну­ти зма­га­н­ня, які три­ва­ти­муть з 5 по 21 сер­пня, укра­їн­ським вбо­лі­валь­ни­кам мо­жна бу­де в ефі­рах « UA: Пер­ший » . Стар­ту­ють Ігри з бар­ви­стої це­ре­мо­нії від­кри­т­тя на ста­діо­ні «Ма­ра­ка­на» у Ріо.

До ре­чі, честь та від­по­від­аль­ну мі­сію не­сти пра­пор Укра­ї­ни на уро­чи­стій це­ре­мо­нії від­кри­т­тя Ігор ХХХІ Олім­пі­а­ди до­ві­ре­но олім­пій­сько­му чем­піо­ну Ігор 2000 ро­ку в Сі­днеї, во­ло­да­рю олім­пій­сько­го ре­кор­ду, три­ра­зо­во­му ре­корд­сме­ну сві­ту та во­ло­да­рю 9 на­го­род Куб­ків сві­ту зі стен­до­вої стріль­би, най­до­свід­че­ні­шо­му і най­стар­шо­му спортс­ме­ну на­шої збір­ної Ми­ко­лі Міль­че­ву, для яко­го ці Олім­пій­ські ігри ста­нуть вже че­твер­ти­ми в спор­тив­ній кар’єрі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.