За­мість пен­зля – ви­дел­ка, гре­бі­нець...

УУ ЛЛььв­воо ввіі ппр­ре­едд сст­таа ввии ллии ввии сстт аавв ккуу « ххаа ттии нно­окк--сск­ка­арр бб ннии ччо­окк » ГГаа ллии ннии ДДуу дда­арр

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

по­від­ає ав­тор­ка, во­на тво­ри­ла ї ї з ду­же гар­ним на­стро­єм, швид­ко ( всьо­го- на- всьо­го за кіль­ка днів) і за до­по­мо­гою... ви­дел­ки, зу­бо­чис­тки, гре­бін­ця та ін­ших під­со­бних ма­те- рі­а­лів, які слу­гу­ва­ли май­стри­ні за­мість пен­зля.

■ «Скар­бон­ку на ха­тку» Га­ли­ни Ду­дар у га­ле­реї «Щось ці­ка­ве» мо­жна огля­ну­ти до 5 серп- ня. Отож по­спі­шіть пе­ре­ві­ри­ти, чи справ­ді на­фан­та­зо­ва­ні ху­до­жни­цею ко­ти, оле­ні, ри­би (чи ін­ші каз­ко­ві й не­каз­ко­ві пер­со­на­жі) при­но­сять ве­зі­н­ня. А ра­птом по­фар­тить?

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.