ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1651 — пі­сля по­раз­ки ко­за­ків під Бе­ре­сте­чком ли­тов­ський князь Януш Ра­дзи­віл ( 1612— 1655) зайняв Ки­їв. 1687 — на ко­за­цькій ра­ді по­бли­зу рі­чки Ко­ло­мак ( Сло­бо­жан­щи­на) Ге­тьма­ном Укра­ї­ни обра­но Іва­на Ма­зе­пу. 1757 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Бо­ро­ви­ков­ський, ви­да­тний укра­їн­ський жи­во­пи­сець, ху­до­жник-порт­ре­тист, ака­де­мік Пе­тер­бурзь­кої Ака­де­мії ми­стецтв. По­мер 1825 р. 1777 — від­став­ний дра­гун бри­тан­ської армії Фі­ліп Естлі (1742—1814) від­крив у Лон­до­ні пер­ший у сві­ті цирк. 1783 — укла­де­но­Гео ргі­їв­ський тра­ктат. Гру­зин­ське цар­ство пе­ре­йшло­під про­те­кто­рат Ро­сій­ської ім­пе­рії. 1854 — на­ро­ди­ла­ся Ма­рія Зань­ко­ве­цька (справ­жнє прі­зви­ще — Ада­сов­ська), про­від­на зір­ка укра­їн­сько­го те­а­тру кін­ця ХІХ — по­ча­тку ХХ стст., мис­тки­ня сві­то­во­го мас­шта­бу. По­мер­ла 1934 р. 1875 — по­мер Ганс Крі­сті­ан Ан­дер­сен, ве­ли­кий дан­ський пи­сьмен­ник-каз­кар («Гид­ке ка­че­ня » , « Сні­го­ва ко­ро­ле­ва»). На­ро­див­ся 1805 р. 1914 — Ве­ли­ка Бри­та­нія ого­ло­си­ла вій­ну Ні­меч­чи­ні, пі­сля чо­го по­лум’я Пер­шої сві­то­вої вій­ни спа­ла­хну­ло­на пов­ну. 1961 — на­ро­див­ся Ба­рак Ху­сейн Оба­ма, 44-й Пре­зи­дент США (із сі­чня 2009 р.). 1962 — ув’язне­н­ня вла­дою Пів­ден­ної Афри­ки Нель­со­на Ман­де­ли, лі­де­ра пар­тії Афри­кан­ський На­ціо­наль­ний Кон­грес, май­бу­тньо­го Пре­зи­ден­та ПАР. У тюр­мі він про­вів 28 ро­ків. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1961 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.