Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ Ви­став­ку «Скар­бон­ка на ха­тку» Га­ли­на Ду­дар де­мон­струє в арт-га­ле­реї «Щось ці­ка­ве». В екс­по­зи­ції — ха­тин­ки-скар­бни­чки, і ко­жна з них, за сло­ва­ми ав­тор­ки, має свою енер­ге­ти­ку і свій на­стрій, адже у ма­люн­ках на них за­ко­до­ва­ні ща­сли­ві ма­гі­чні сим­во­ли. Отож — «ха­тки при­но­сять успіх!».

■ Га­ли­ні Ду­дар невдовзі ви­пов­ни­ться 30 ро­ків. За­кін­чи­ла Львів­ський ко­ледж де­ко­ра­тив­но­го і ужи­тко­во­го ми­сте­цтва ім. Іва­на Тру­ша та Львів­ську ака­де­мію ми­стецтв. Член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни.

■ Пи­ше кар­ти­ни олі­єю та акри­лом на де­ре­ві та по­ло­тні.

■ Від 2011 ро­ку бе­ре участь у ко­ле­ктив­них ви­став­ках, зокре­ма — «Рі­здвя­но-но­во­рі­чні на­строї» та пам’яті Кві­тки Ці­сик. Та­кож ви­став­ля­є­ться пер­со­наль­но — як-от те­пер, в арт-про­сто­рі «Щось ці­ка­ве».

■ До ре­чі, що­до са­ме ці­єї ви­став­ки — скар­бни­чок, то, роз-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.