Ігор СМЕШКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

екс-го­ло­ва СБУ:

На­ше су­спіль­ство під час Єв­ро­май­да­ну по­ка­за­ло, що зда­тне зу­пи­ни­ти ди­кта­ту­ру. Але зу­пи­ни­ти ди­кта­ту­ру, вмі­ти руй­ну­ва­ти її ін­сти­ту­ції — це ще не озна­чає ав­то­ма­ти­чно вмі­ти бу­ду­ва­ти ін­сти­ту­ти де­мо­кра­тії та вмі­ти ни­ми ке­ру­ва­ти. Руй­ну­ва­ти і бу­ду­ва­ти — це аб­со­лю­тно рі­зні ви­ди ді­яль­но­сті. Ті, що вмі­ють на­віть під­ста­ви­ти се­бе під ку­лю, на жаль, не зав­жди зда­тні на кро­пі­тку пра­цю, яка ви­ма­гає від­по­від­но­го рів­ня знань, до­сві­ду та по­лі­ти­чної куль­ту­ри для бу­дів­ни­цтва ін­сти­ту­тів дер­жа­ви (стор. 10-11)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.