Iл­ла­рія впер­ше ви­сту­пи­ла у Ка­на­ді

Прин­ци­по­ва позиція по­пу­ляр­ної спів­а­чки — тіль­ки укра­їн­ський ре­пер­ту­ар!

Den (Ukrainian) - - День України -

лла­рія справ­жнє ім’ Ка­те­ри­на Іго­рів­на При­ще­па) — укра­їн­ська спів­а­чка з гре­цьким ко­рі­н­ням, ком­по­зи­тор та по­е­те­са; со­ліс­тка вла­сно­го му­зи­чно­го про­е­кту ILLARIA (сце­ні­чне псев­до озна­чає «Та, що не­се сві­тло»). Міль­йо­нам те­ле­гля­да­чів са­мо­бу­тня во­ка­ліс­тка за­пам’ята­ла­ся 2012 ро­ку як уча­сни­ця шоу « Го­лос кра­ї­ни- 2 » (ко­ман­да Оле­га Скри­пки). Ни­ні у її твор­чо­му до­роб­ку три сту­дій­ні аль­бо­ми: «Віль­на», «13 мі­ся­ців» і «По­дих » , за­пи­са­ний ра­зом із Alex Nademski.

На га­стро­лі до Ка­на­ди Іл­ла­рію за­про­си­ли представники укра­їн­ської гро­ма­ди. Во­на взя­ла участь як хе­длай­нер на кон­кур­сі Miss Ukrainian Canada, який про­во­див­ся у То­рон­то, а по­тім ви­сту­па­ла на фе­сти­ва­лі Capital Ukrainian Festival ( От­та­ва), де пред­ста­ви­ла но­ву про­гра­му « Я жи­ва » , а та­кож за­спі­ва­ла на біс кіль­ка на­ро­дних пі­сень у су­ча­сній ін­тер­пре­та­ції. Так, ле­ген­дар­ний « Цві­те те­рен » пу­блі­ка спів­а­ла ра­зом з Іл­ла­рі­єю. Пі­сля кон­цер­ту, який про­йшов з ан­шла­гом, спів­а­чка зі­зна­ла­ся: «Для ме­не як для му­зи­кан­та не­має біль­шої на­со­ло­ди, ніж спів­а­ти ра­зом із за­лою, та ко­ли одну з мо­їх най­улю­бле­ні­ших на­ро­дних пі­сень укра­їн­ці в Ка­на­ді спів­а­ли чи­стим ба­га­то­го­лос­сям, я від­чу­ла се­бе у хра­мі й ледь стри­ма­ла сльо­зи... » Ду­же те­пло слу­ха­чі сприйня­ли й її но­ві клі­пи « Я жи­ва » та I’m alive (ре­жи­се­ром цих вер­сій став ди­зай­нер Оле­ксій За­лев­ський). На­га­да­є­мо, прем’ єра ві­део та пре­зен­та­ція но­во­го шоу від­бу­ла­ся в черв­ні у Ки­є­ві. Те­пер ко­ло ша­ну­валь­ни­ків пре­кра­сно­го го­ло­су Іл­ла­рії роз­ши­ри­ло­ся за оке­а­ном.

На га­стро­лі до ін­шо­го кон­ти­нен­ту укра­їн­ську зір­ку су­про­во­джу­ва­ла її ро­ди­на: чо­ло­вік Сер­гій Се­ре­да та їхня дев’ яти­мі­ся­чна донь­ка Со­ло­мія. Як зі­зна­ла­ся спів­а­чка, ці га­стро­лі на­ди­хну­ли її на но­ві пі­сні.

Алі­са АНТОНЕКО

ФОТО З САЙ­ТА STAR-ONE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.