Бук­кро­синг у... бі­бліо­те­ці

У він­ни­цькій кни­го­збір­ні — но­ва по­слу­га

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Він­ни­цька на­у­ко­ва бі­бліо­те­ка іме­ні Ти­мі­ря­зє­ва за­про­по­ну­ва­ла своїм чи­та­чам но­ву по­слу­гу — обмі­ню­ва­ти­ся книж­ка­ми. Те­пер ко­жен від­ві­ду­вач мо­же при­не­сти і за­ли­ши­ти або взя­ти і по­чи­та­ти кни­ги, які роз­мі­ще­ні на спе­ці­аль­но обла­што­ва­ній ло­ка­ції з та­бли­чкою «Бук­кро­синг». По­ки що ці­єю по­слу­гою ко­ри­сту­ю­ться пе­ре­ва­жно мо­ло­ді лю­ди. А чи­та­ють від сві­то­вої кла­си­ки до пси­хо­ло­гі­чно­мо­ти­ва­цій­них праць.

«До­те­пер взя­ти кни­гу і по­вер­ну­ти мо­жна бу­ло ли­ше в одній кни­гар- ні на­шо­го мі­ста. Хо­ча у сві­ті ві­до­мі при­кла­да, ко­ли кни­ги за­ли­ша­ють і у пар­ках, і у кав’яр­нях, і на­віть про­ду­кто­вих ма­га­зи­нах, — роз­по­від­ає за­ві­ду­ва­чка від­ді­лу мар­ке­тин­гу, ре­кла­ми та со­ціо­куль­тур­ної ді­яль­но­сті бі­блі­о­те­ки іме­ні Ти­мі­ря­зє­ва Те­тя­на Джу­рин­ська. — Ко­ли ми по­ча­ли ре­а­лі­зо­ву­ва­ти цей про­ект, то го­лов­на ме­та по­ля­га­ла в то­му, що він­ни­ча­ни не при­но­си­ли кни­ги, які їм не по­трі­бні, а нав­па­ки — по­ді­ли­ти­ся ті­єю, яка за­че­пи­ла і хо­че­ться усім ї пе­ре­по­ві­сти.

Най­по­пу­ляр­ні­ши­ми се­ред від­ві­ду­ва­чі є кни­ги су­ча­сних укра­їн­ських ав­то­рів. На­при­клад, кни­га Ва­си­ля Шкля­ра «Чор­не сон­це» про­сто­я­ла на сто­ли­ку не біль­ше 15 хви­лин. Во­на до нас так і не по­вер­ну­ла­ся, але дів­чи­на, яка її взя­ла, на на­сту­пний день при­не­сла кни­гу Ірен Ро­здо­будь­ко. На­віть свій но­мер те­ле­фо­ну за­ли­ша­ла, щоб на­сту­пний чи­тач пе­ре­дзво­нив і по­ді­лив­ся сво­ї­ми дум­ка­ми з при­во­ду про­чи­та­но­го. Ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том у від­ві­ду­ва­чів і він­ни­цькі ав­то­ри. Кіль­ка збі­рок мо­ло­до­го по­е­та Юрія Про­ко­пен­ка, який пе­ре­су­ва­є­ться на віз­ку, роз­ле­ті­ли­ся з по­ли­ці бук­кро­син­гу за день. По­ки що жо­дна книж­ка не по­вер­ну­ла­ся».

У пла­нах бі­бліо­те­ка­рів роз­ши­ри­ти фор­мат ці­єї по­слу­ги. Во­ни мрі­ють, щоб у бі­бліо­те­ці кни­га­ми не ли­ше обмі­ню­ва­ли­ся, але й обго­во­рю­ва­ли їх за ка­вою. Ка­жуть, що вже й мі­сце під­хо­дя­ще пі­ді­бра­ли, за­ли­ши­ло­ся отри­ма­ти по­го­дже­н­ня у вла­ди і зна­йти гро­ші на ре­монт.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.