Вій­сько­ві йдуть із «Оле­шків­ських пі­сків»

241-й по­лі­гон роз­ши­рю­є­ться, але не за­йма­ти­ме те­ри­то­рії на­ціо­наль­но­го пар­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

По­над пів­ро­ку три­ває кон­флі­ктна си­ту­а­ція між еко­ло­га­ми та вій­сько­ви­ми дов­ко­ла На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Оле­шків­ські пі­ски» на Хер­сон­щи­ні. Кіль­ка­де­сят ро­ків то­му на ве­ли­ко­му пі­ща­но­му ма­си­ві на те­ри­то­рії Оле­шків­сько­го ра­йо­ну пе­ре­бу­вав 241-й вій­сько­вий по­лі­гон. Але 2010 ро­ку за пре­зи­дент­ським ука­зом біль­ша йо­го ча­сти­на уві­йшла до ство­ре­но­го то­ді на­цпар­ку. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку під­роз­ді­ли ЗСУ зно­ву зайня­ли ча­сти­ну по­лі­го­на, за­бо­ро­нив­ши пра­ців­ни­кам на­цпар­ку про­во­ди­ти там свою ді­яль­ність. Від­по­від­но, ве­ли­че­зна пу­сте­ля ба­га­то втра­ти­ла та­кож у пла­ні ту­ри­сти­чної при­ва­бли­во­сті — ра­ні­ше до неї в будь-яку по­ру ро­ку на­ві­ду­ва­ло­ся чи­ма­ло лю­би­те­лів екс­тре­маль­но­го від­по­чин­ку. « День » уже не раз пи­сав про си­ту­а­цію з « Оле­шків­ськи­ми пі­ска­ми», зокре­ма в не­що­дав­ньо­му ма­те­рі­а­лі « Оле­шків­ські пі­ски » — від­во­ю­ва­ли » ( № 123- 124 від 15—16 ли­пня ц. р.).

Дня­ми ста­ло ві­до­мо, що під час ро­бо­ти ви­їзної між­ві­дом­чої ко­мі­сії, до якої уві­йшли ке­рів­ни­ки обла­сної та ра­йон­ної вла­ди, представники апа­ра­ту ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ ЗСУ, еко­ло­ги і пра­ців­ни­ки на­цпар­ку, при­йшли до спіль­но­го рі­ше­н­ня, яке вла­што- вує всі сто­ро­ни: вій­сько­ві йдуть із те­ри­то­рії «Оле­шків­ських пі­сків», але роз­ши­рю­ють свій по­лі­гон в ін­шо­му на­прям­ку за ра­ху­нок су­сі­дніх Ка­хов­сько­го та Оле­шків­сько­го ліс­го­спів.

«Вій­сько­вим за­про­по­ну­ва­ли но­ву не­лі­со­ву те­ри­то­рію, яка при­ля­гає до по­лі­го­на, але не за­ймає те­ри­то­рії на­цпар­ку. Та­ким чи­ном, вій­сько­вий ком­плекс за­ли­ша­є­ться єди­ним, а НПП «Оле­шків­ські пі­ски» без­пе­ре­шко­дно про­дов­жить свою ді­яль­ність, як і ра­ні­ше», — про­ко­мен­ту­вав «Дню» ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Хер­сон­ської ОДА Юрій По­пу­тько.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.