Iн­спе­кто­рів за­мі­нять ау­ди­то­ри

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як обі­цяє го­ло­ва но­во­ство­ре­ної Дер­жа­у­ди­тслу­жби, її прі­о­ри­те­том бу­де за­по­бі­га­н­ня і не­д­опу­ще­н­ня по­ру­шень

Дер­жав­на ау­ди­тор­ська но­во­ство­ре­на слу­жба, згі­дно з роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну, бу­де ви­ко­ну­ва­ти фун­кції і пов­но­ва­же­н­ня, які ра­ні­ше на­ле­жа­ли Держ­фі­нін­спе­кції.

Як по­ясни­ла го­ло­ва слу­жби Лю­бов Гав­ри­ло­ва, від­те­пер у її ро­бо­ті до­мі­ну­ва­ти­ме ау­дит, який, втім, бу­де по­єд­ну­ва­ти­ся з ін­спе­кці­я­ми, тоб­то пе­ре­вір­ка­ми дер­жав­них і ко­му­наль­них під­при­ємств і ор­га­ні­за­цій.

Зна­чна ува­га при­ді­ля­ти­ме­ться ана­лі­зу дер­жав­них за­ку­пі­вель. Гав­ри­ло­ва впев­не­на, що це — одне з про­від­них зав­дань слу­жби. І для пе­ре­кон­ли­во­сті на­ве­ла ци­фру, про яку йшло­ся на Ка­бмі­ні. Ви­яв­ля­є­ться, за ти­ждень до 1 сер­пня, ко­ли для всіх дер­жав­них стру­ктур за­ку­пів­лі то­ва­рів ста­ли мо­жли­ви­ми ли­ше че­рез си­сте­му ProZorro, ке­рів­ни­ки дер­жав­них під­при­ємств всти­гли при­дба­ти ста­рим і, ча­сто-гу­сто, ко­ру­пцій­ним спосо­бом рі­зних то­ва­рів на 20 мі­льяр­дів гри­вень.

Гав­ри­ло­ва про­ти то­го, щоб ре­ор­га­ні­за­цію Держ­фі­нін­спе­кції на Дер­жа­у­ди­тслу­жбу вва­жа­ли ли­ше змі­ною ви­ві­ски. Во­на від­зна­чає, що від­те­пер слу­жба під­по­ряд­ко­ву­ва­ти­ме­ться не Мін­фі­ну, а без­по­се­ре­дньо Ка­бмі­ну і на­го­ло­шує, що, го­ту­ю­чись до пе­ре­хо­ду на новий фор­мат, пра­ців­ни­ки Дер­жа­у­ди­тслу­жби ре­тель­но ви­вча­ли за­ру­бі­жний досвід, від­ві­да­ли ба­га­то кра­їн, у то­му чи­слі в Єв­ро­со­ю­зі. Від­так про­ве­де­но сер­йо­зну ре­ор­га­ні­за­цію. За­мість 25 управ­лінь в ре­гіо­нах ство­ре­но п’ять об’єд­на­них ре­гіо­наль­них офі­сів, на 50% ско­ро­че­но пер­со­нал. При­чо­му го­ло­ва слу­жби внев­не­на у про­фес­сіо­на­лі­змі усіх тих, кто за­ли­шив­ся. Пе­ред ре­ор­га­ні­за­ці­єю про­во­ди­ло­ся те­сту­ва­н­ня (мо­ні­то­ринг яко­сті, як на­зи­ває йо­го Гав­ри­ло­ва) на зна­н­ня нор­ма­тив­ної ба­зи то­що. І, за її сло­ва­ми, ма­ло хто зі спів­ро­бі­тни­ків на­брав мен­ше 70 з мо­жли­вих 100 ба­лів.

Офіційно дер­жа­у­ди­то­ри пра­цю­ють ли­ше з 24 черв­ня, але їх ро­бо­та, не зва­жа­ю­чи на де­які зви­чай­ні для про­це­ду­ри ре­ор­га­ні­за­ції та ско­ро­че­н­ня ка­дрів мо­мен­ти, не пе­ре­ри­ва­ла­ся. Гав­ри­ло­ва роз­по­ві­ла жур­на­лі­стам про під­сум­ки пер­шо­го пів­річ­чя. За цей час ре­ві­зі­я­ми охо­пле­но1,2 ти­ся­чі під­при­ємств, уста­нов і ор­га­ні­за­цій. На 92% з них зна­йде­но по­ру­ше­н­ня за­га­лом на 1,6 мі­льяр­да гри­вень. Але го­ло­ва слу­жби да­ле­ко не зав­жди за­до­во­ле­на тим, скіль­ки ко­штів вда­є­ться по­вер­ну­ти дер­жа­ві. За пер­ше пів­річ­чя від­шко­ду­ва­ли близь­ко 351 міль­йо­на гри­вень втрат. Ана­ліз дер­жав­них за­ку­пі­вель до­зво­лив за­по­біг­ти рі­зним по­ру­ше­н­ням на 1,9 мі­льяр­да гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.