68

Den (Ukrainian) - - День України - У Рів­но­му впер­ше від­бу­де­ться між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь

УРів­но­му вла­што­ву­ють Між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Мі­сто Мрії». Він три­ва­ти­ме упро­довж п’яти днів — із 24 по 28 сер­пня. Кі­но­дій­ство та­ко­го рів­ня у мі­сті від­бу­ва­ти­ме­ться впер­ше. Окрім пе­ре­гля­дів філь­мів, на уча­сни­ків фе­сту че­ка­ють май­стер-кла­си. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють сфор­му­ва­ти банк да­них ло­ка­цій Рів­нен­щи­ни, де мо­жуть від­бу­ва­ти­ся кі­но­з­йом­ки. На­справ­ді ці­ка­вих із ці­єї то­чки зо­ру мі­сцин в обла­сті чи­ма­ло, пе­ре­ко­ну­ють во­ни.

За­га­лом на фе­сти­валь на­ді­йшло по­над 200 ро­біт із 40 кра­їн сві­ту. В ре­зуль­та­ті в кон­кур­сну про­гра­му ві­ді­бра­ли 68 філь­мів. Їхні ав­то­ри — жи­те­лі Іспа­нії, Ні­меч­чи­ни, Ка­на­ди, США, Ізра­ї­лю, Ав­стра­лії, Кі­пру та ін­ших кра­їн. Се­ред них є як до­ку­мен­таль­не, так і ігро­ве кі­но, а та­кож ані­ма­цій­ні філь­ми. Пред­став­ле­ні й ко­ро­тко­ме­траж­ки, і пов­ний метр. Однак у них є об’єд­на­вча те­ма. Всі ці ро­бо­ти — про лю­дей, які хо­чуть ство­ри­ти мі­сто мрії.

«Кон­кре­тно­го ре­це­пта, як са­ме це зро­би­ти, у філь­мах не бу­де, однак ко­жен змо­же зна­йти для се­бе щось своє, — пе­ре­ко­нує ди­ре­ктор Рів­нен­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Мі­сто Мрії» Ві­ктор Бу­ли­га. — Вза­га­лі від­би­ра­ти ро­бо­ти на кон­курс бу­ло не­про­сто. Я ди­вив­ся один ані­ма­цій­ний фільм ав­тор­ки з Ка­на­ди і ва­гав­ся. Зре­штою, та­ки по­ста­вив плюс і на­пи­сав кі­не­ма­то­гра­фіс­тці, що її ро­бо­та про­йшла, і за­пи­тав, чи ма­ти­ме во­на мо­жли­вість при­їха­ти в Рів­не у дні фе­сти­ва­лю. Від­по­відь на­ді­йшла ду­же швид­ко. Ви­яв­ля­є­ться, ав­тор­ка ро­бо­ти має укра­їн­ське ко­рі­н­ня і дав­но хо­ті­ла сю­ди при­їха­ти. Тож наш фе­сти­валь ще не роз­по­чав­ся, а мрії йо­го уча­сни­ків уже по­ча­ли здій­сню­ва­ти­ся».

Фе­сти­валь має дві про­гра­ми — між­на­ро­дну і на­ціо­наль­ну. Кі­но­дій­ство роз­по­чне­ться із пре­зен­та­ції по­за­кон­кур­сно­го іран­сько-че­сько-укра­їн­сько­го філь­му «Осін­ні спо­га­ди». Це істо­рія про бій­ця АТО, який по­тре­бує ре­а­бі­лі­та­ції й пі­сля по­ра­не­н­ня при­їжджає у За­хі­дну Укра­ї­ну, про дра­ма­ти­чну до­лю бі­жен­ки з Іра­ну, про про­стих сіль­ських жи­те­лів.

Та­кож у рам­ках фе­сти­ва­лю за­пла­но­ва­но пре­зен­та­цію те­ле­про­е­кту, зйом­ки яко­го від­бу­ва­ти­му­ться у Та­ра­ка­нів­сько­му фор­ту, що на Рів­нен­щи­ні.

Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.