На­ціо­наль­на по­лі­ція: пер­ша річниця

Єв­ген ЗАХАРОВ: «По­ки що ми зі сто­ме­трів­ки про­бі­гли ме­трів 15»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Це ре мо нія свят ку ван ня річ - ни­ці від дня ство­ре­н­ня Національної по­лі­ції від­бу­ла­ся в че­твер, 4 сер­пня, в сто­ли ці на Со фійсь кій пло щі. Про це по ві дом ляє Де пар та мент ко - му ні ка ції На ці о наль ної по лі ції Укра­ї­ни.

В уро­чи­сто­стях взя­ли участь се­кре­тар Ра­ди національної без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни Оле­ксандр Тур­чи­нов, пер­ший ві­це­прем’єр-мі­ністр — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Сте­пан Ку­бів, т. в. о. мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Сер­гій Яро­вий і гла­ва На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни Ха­тія Де­ка­но­і­дзе.

Оле­ксандр Тур­чи­нов при­ві­тав по­лі­цей­ських від іме­ні Пре­зи­ден­та. Він під­кре­слив той факт, що ба­га­то пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, на від­мі­ну від зра­дни­ків, за­хи­ща­ли Укра­ї­ну на­віть ці­ною вла­сно­го жи­т­тя. Се­кре­тар РНБО вру­чив пра­пор Національної по­лі­ції гла­ві ві­дом­ства Ха­тії Де­ка­но­і­дзе.

Від іме­ні гла­ви МВС Укра­ї­ни Ар­се­на Ава­ко­ва по­лі­цей­ських з пер­шою рі­чни­цею ство­ре­н­ня Національної по­лі­ції Укра­ї­ни при­ві­тав тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Сер­гій Яро­вий.

«Крок за кро­ком ви про­дов­жу­є­те ро­би­ти ду­же важ­ку, але не­об­хі­дну ро­бо­ту, — за­хи­ща­є­те лю­дей, — за­зна­чив Сер­гій Яро­вий, звер­та­ю­чись до по­лі­цей­ських. — Стій­кість та прин­ци­по­вість, му­жність та ве­ли­ке ба­жа­н­ня до­по­ма­га­ти лю­дям — ва­ша ві­зи­тна кар­тка. Біль­шість з вас при­єд­на­ли­ся до Національної по­лі­ції пі­сля ви­ко­на­н­ня зав­дань у зо­ні про­ве­де­н­ня АТО. І сьо­го­дні ви про­дов­жу­є­те ве­ли­ку спра­ву за­хи­ща­ти зем­лю, за­хи­ща­ти лю­дей. Ба­жаю вам успі­хів у не­лег­кій пра­ці, впев­не­но­сті у не­лег­кій мі­сії «Слу­жи­ти і За­хи­ща­ти».

Єв­ген ЗАХАРОВ, ди­ре­ктор Хар­ків­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи:

— Ре­фор­му по­лі­ції я не вва­жаю «ко­сме­ти­чною». Но­ва па­труль­на по­лі­ція ство­ре­на в 35 мі­стах Укра­ї­ни. Окрім то­го, ство­ре­ні гру­пи швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня — це но­ва мо­дель охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку в сіль­ській мі­сце­во­сті, в не­ве­ли­чких мі­сте­чках. Це по­ча­ло­ся з одно­го ма­лень­ко­го мі­ста Сам­бір, по­тім бу­ло роз­по­всю­дже­на на 10 ра­йо­нів 4 обла­стей. В лю­то­му цьо­го ро­ку бу­ло охо­пле­но три обла­сті ці­єю но­вою мо­де­л­лю — Ки­їв­ська, Львів­ська і Хар­ків­ська. Не­що - дав­но до­да­лась Хмель­ни­цька область, на чер­зі — Во­лин­ська. На­справ­ді цю мо­дель тре­ба за­про­ва­ди­ти у всій кра­ї­ні, бо во­на до­ве­ла свою без­пе­ре­чну ефе­ктив­ність, але на це про­сто не ви­ста­чає ко­штів. Як­би це бу­ло зро­бле­но, то мо­жна ска­за­ти, що ре­фор­му­ва­н­ня по­лі­ції охо­ро­ни по­ряд­ку ді­йшла б до пев­но­го ета­пу. По­ки що ми зі сто­ме­трів­ки про­бі­гли ме­трів 15. На­при­клад, в кри­мі­наль­но­му бло­ці ще ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. За­раз пла­ну­ють по­єд­на­ти опе­ра­тив­ни­ків і слід­чих, тоб­то во­ни по­вин­ні ста­ти де­те­кти­ва­ми, які ма­ють ма­ти і фун­кції роз­слі­ду­валь­ни­ків, і слід­чих. Окрім то­го, пла­ну­є­ться зве­сти під­роз­ді­ли кри­мі­наль­но­го роз­шу­ку в єди­ний де­пар­та­мент кри­мі­наль­но­го роз­шу­ку. Во­ни за­йма­ю­ться не­гла­сни­ми слід­чи­ми ді­я­ми за сан­кці­я­ми апе­ля­цій­но­го су­ду — про­слу­хо­ву­ва­н­ня те­ле­фо­нів, об­шу­ки, зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня, роз­від­ку, то­що. Хо­ча вва­жаю, що тре­ба ви­ді­ли­ти окре­мий під­роз­діл для про­ве­де­н­ня об­шу­ків. Так, зокре­ма, ро­би­ться в США. У нас по­ки що під час об­шу­ків де­що про­па­дає, а де­що нав­па­ки з’яв­ля­є­ться. За­кон про На­ціо­наль­ну по­лі­цію за­дає так би мо­ви­ти но­ву па­ра­ди­гму дій по­лі­ції. Її ді­яль­ність має оці­ню­ва­ти­ся за рів­нем до­ві­ри на­се­ле­н­ня.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.