«IIд­де­е­а­ал­лььн­наа« ллиисст­тііввк­каа ззіі ШШв­ве­еййц­ца­ар­ріі­її»

Den (Ukrainian) - - Подорожі -

— Що ту­ри­сто­ві обов’яз­ко­во тре­ба зна­ти пе­ред по­до­рож­жю до Швей­ца­рії?

— Я по­ра­див би за­зда­ле­гідь дізнатися про всі мо­жли­во­сті зеко­но­ми­ти. Я не знав про це, до­ки ме­ні не по­ра­ди­ли: є кви­ток, ку­пив­ши який на день, ти віль­но ко­ри­сту­є­шся будь-яким транс­пор­том — за­лі­зни­ця, па­ро­пла­ви, ав­то­бу­си, фу­ні­ку­ле­ри. А та­кож — вар­то за­зда­ле­гідь під­го­ту­ва­ти­ся до по­до­ро­жі, і тре­ба правильно роз­по­ря­ди­ти­ся гро­ши­ма, які пла­ну­єш на по­до­рож. Рі­вень цін у цій кра­ї­ні на жи­тло, на кви­тки, на їжу — на бу­дьщо до­во­лі ви­со­кий. Що­прав­да, ме­ні скла­дно су­ди­ти про це до­сві­ду, бо я не маю до­сві­ду про­жи­ва­н­ня в хо­сте­лах чи пе­ре­су­ва­н­ня ав­то­сто­пом, оскіль­ки при­їхав до мо­їх укра­їн­ських зна­йо­мих і зу­пи­нив­ся у них.

— Упро­довж ва­шої по­до­ро­жі ви від­ві­да­ли 15 міст. Чи мо­же­те ви­окре­ми­ти якесь одне, яке най­біль­ше за­па­ло в ду­шу?

— Справ­ді, май­же 15, зде­біль­шо­го це бу­ли сто­ли­ці кан­то­нів. Про­їжджа­єш 15 хви­лин по­тя­гом — і по­тра­пля­єш в ін­ший кан­тон, ін­шу мі­сце­вість. Най­біль­ше за­пам’ятав­ся Берн, мо­жли­во, то­му, що я був там дві­чі, тож біль­ше по­ба­чив. А вза­га­лі, це зде­біль­шо­го не­ве­ли­чкі мі­сте­чка, в яких збе­ре­гла­ся ста­ро­вин­на ча­сти­на, яку мо­жна обі­йти уздовж і впо­пе­рек за пів­то­ри го­ди­ни, по­бу­ва­ти на ко­жній ву­ли­ці, бі­ля ко­жно­го бу­дин­ку. Всі пам’ятки ду­же дбай­ли­во збе­ре­же­ні. Мі­ста в де­чо­му схо­жі, але во­дно­час рі­зні. Спіль­на ри­са всіх міст — фон­та­ни, при­чо­му всі з пи­тною во­дою. На­віть якщо в мі­сте­чку дві ву­ли­ці і трид­цять бу­дин­ків, є фон­тан. Якщо на ньо­му — скуль­пту­ра ли­ца­ря, це озна­чає, що сво­го ча­су в цьо­му мі­сте­чку бу­ла своя ар­мія, гар­ні­зон, го­то­вий йо­го за­хи­ща­ти. Ще один по­ши­ре­ний еле­мент — Фе­мі­да, яка сим­во­лі­зує пра­во­су­д­дя. Ниж­че на скуль­птур­ній ком­по­зи­ції ви­кар­бу­ва­ні ко­ро­лі, Папа Римський, бі­дні й ба­га­ті — це свід­чить про те, що всі рів­ні пе­ред за­ко­ном. Це най­по­пу­ляр­ні­ші «фон­тан­ні» сю­же­ти, які ви зна­йде­те в ко­жно­му мі­сті: ли­цар та Фе­мі­да. Які мі­ста ще вра­зи­ли? Ви­бе­ріть будь-яке фото мі­ста і впи­шіть на­зву у від­по­відь — во­ни всі чу­до­ві.

Оле­на КУРЕНКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016 Фото Вла­ди­сла­ва МУСІЄНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.