Про по­лі­ти­ку за Ар­тха­ша­строю

Ігор СМЕШКО: «При­зна­ча­ти на по­са­ди по­трі­бно лю­дей, які ма­ють най­кра­щу осві­ту, пра­кти­чний досвід і по­ря­дність»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вже два з по­ло­ви­ною ро­ки в Укра­ї­ні три­ває вій­на. З важ­ки­ми на­слід­ка­ми для на­шої дер­жа­ви — втра­ти те­ри­то­рій і ти­сяч жит­тів. Чо­му так ста­ло­ся і на­скіль­ки сьо­го­дні вла­да зда­тна за­без­пе­чи­ти су­ве­ре­ні­тет кра­ї­ни і без­пе­ку гро­ма­дян? Та­ким бу­ло клю­чо­ве за­пи­та­н­ня уча­сни­ків Лі­тньої шко­ли го­стю «Дня» Іго­рю Сме­шку. Лю­ди­на з ве­ли­че­зним ба­га­жем до­сві­ду — обі­ймав по­са­ду ата­ше з пи­тань обо­ро­ни Укра­ї­ни в США, го­ло­ви Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни, на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, вій­сько­во­го ата­ше при по­соль­стві Укра­ї­ни у Швей­ца­рії, за­сту­пни­ка се­кре­та­ря РНБО Укра­ї­ни, го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни... Ігор Смешко роз­по­вів лі­тньо­шко­ля­рам про своє ба­че­н­ня що­до про­блем укра­їн­ської ар­мії, те­пе­рі­шній стан спец­служб та про­ана­лі­зу­вав су­ча­сні по­лі­ти­чні про­бле­ми.

« Ко­ли лю­ди­на справ­ді ро­зу­міє свою га­лузь, ро­змо­ва стає кон­стру­ктив­ною. Ігор Смешко чі­тко про­по­нує аль­тер­на­тив­ний план дій, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від роз­мо­ви сту­ден­тка НАУ « Ки­є­во- Мо­ги­лян­ська ака­де­мія » Ві­та Шнай­дер. — Ро­зу­мі­єш, що основ­на проблема Укра­ї­ни в па­сив­но­сті. Від­су­тність кон­тро­лю за рі­ше­н­ня­ми і ді­я­ми за­ко­но­дав­чої і ви­ко­нав­чої вла­ди при­зве­ла до від­су­тно­сті ді­є­вих ре­форм».

« Зав­дя­ки цій роз­мо­ві я впев­ни­ла­ся у то­му, нам час при­во­ди­ти до ла­ду си­сте­му управ­лі­н­ня дер­жа­вою, роз­по­чав­ши «зго­ри». Під час та­ких бе­сід ро­зу­мі­єш, що час­тко­во до­ля тво­єї кра­ї­ни в тво­їх ру­ках. Я від­чу­ла цю при­че­тність», — роз­по­ві­ла про ви­снов­ки з роз­мо­ви абі­ту­рі­єн­тка КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка Оле­на Куренкова.

Хри­сти­на СОЛТИС,

Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Iва­на Фран­ка:

— Не­що­дав­но від се­кре­та­ря РНБО Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва зву­ча­ли за­я­ви про мо­жли­вість вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну. Як ви ста­ви­ти­ся до та­кої пер­спе­кти­ви?

І. С.: — Кон­сти­ту­ція та за­ко­ни Укра­ї­ни одно­зна­чно тра­кту­ють, хто при­ймає рі­ше­н­ня в пи­та­н­нях вій­ни та ми­ру. Ко­ли на на­шій те­ри­то­рії з’яви­ли­ся ро­сій­ські вій­ська, у в.о. Пре­зи­ден­та, Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва не по­вин­но бу­ти ін­шо­го рі­ше­н­ня, як ви­ко­ну­ва­ти За­кон «Про обо­ро­ну». Цьо­го ви­ма­га­ла і про­го­ло­ше­на ним час­тко­ва мо­бі­лі­за­ція. В За­ко­ні «Про мо­бі­лі­за­цію» на­пи­са­но: «з ого­ло­ше­н­ням в Укра­ї­ні час­тко­вої мо­бі­лі­за­ції на­сту­пає осо­бли­вий пе­рі­од». А в цей пе­рі­од, згі­дно із За­ко­ном «Про обо­ро­ну», пе­ред­ба­че­но взя­т­тя на се­бе пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, ство­ре­н­ня став­ки Вер­хов­но­го го­лов­но­ко- ман­ду­ва­н­ня, чі­тку вер­ти­каль під­по­ряд­ку­ва­н­ня, в районах під на­па­дом — во­єн­ний стан.

За­мість цьо­го від­був­ся « роз­мив » пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті та був за­сто­со­ва­ний За­кон « Про ан­ти­те­ро­ри­сти­чну ді­яль­ність», рі­ше­н­ня по яко­му при­йма­ю­ться на рів­ні пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви СБУ. При то­му, що по­ча­лась справ­жня вій­на і бу­ла за­хо­пле­на ча­сти­на на­шої те­ри­то­рії. На­віть до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни по­ча­ли фор­му­ва­ти­ся, по­за рам­ка­ми За­ко­ну «Про обо­ро­ну». Що за­кла­ло для май­бу­тньо­го дер­жа­ви мі­ну спо­віль­не­ної дії. Адже якщо б ді­яв За­кон «Про обо­ро­ну», до­бро­воль­ці йшли б у вій­сько че­рез військ­ко­ма­ти, в ка­дро­ві ча­сти­ни, під ке­рів­ни­цтво ді­ю­чих вій­сько­вих, де кон­тр­ро­звід­ка ма­ла б філь­тру­ва­ти, хто і з якою ме­тою ту­ди йде.

Що ж до те­пе­рі­шніх за­яв се­кре­та­ря РНБО із цьо­го при­во­ду, то по­ді­бні за­я­ви ма­ють ли­ше по­лі­ти­чний ха­ра­ктер. Се­кре­тар РНБО не при­ймає, згі­дно із за­ко­ном, рі­шень по по­ді­бним пи­та­н­ням. Як і не мо­же не­сти юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті за прийня­т­тя по­ді­бних рі­шень чи їх не­прийня­т­тя.

Дми­тро БАЙДА,

На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Острозь­ка ака­де­мія»:

— 2014 рік ви­явив ве­ли­кі про­бле­ми в СБУ. Який сьо­го­дні стан у спец­слу­жби?

І. С.: — Про­бле­ми дій­сно бу­ли, але я б не по­спі­шив го­во­ри­ти, що усі во­ни бу­ли ви­яв­ле­ні ще в 2014 ро­ці. Тим більш, що во­ни уже всі і зне­шко­джен­ні. Як на ме­не, по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня по­ча­лись ли­ше остан­нім ча­сом. Під час мо­го го­ло­ву­ва­н­ня СБУ ни­ні­шній йо­го очіль­ник Ва­силь Гри­цак був одним з кра­щих ке­рів­ни­ків опе­ра­тив­но­го під­роз­ді­лу. Він фа­хо­вий офі­цер дер­жав­ної без­пе­ки та до­свід­че­ний кон­тр­ро­зві­дник. Але не усе за­ле­жить на­віть від ви­що­го ке­рів­ни­цтва СБУ. За­галь­но­ві­до­мо, що дов­жи­на рук спец­слу­жби на пря­му за­ле­жить від до­зво­лу на цю дов­жи­ну із бо­ку най­ви­що­го по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви.

Хво­ро­би СБУ, на жаль, по­ча­лись не сьо­го­дні й не сьо­го­дні за- кін­ча­ться. Ця хво­ро­ба тя­гне­ться ще із ра­дян­ських ча­сів. В СРСР не бу­ло за­ко­ну, за яким пра­цю­вав КДБ, ли­ше за­кри­ті по­ста­но­ви пар­тії та уря­ду. То­му одна із го­лов­них про­блем, як на ме­не — це проблема ді­ю­чо­го кон­тро­лю над СБУ та пов’яза­на із нею проблема за­хи­сту про­фе­сіо­на­лів в ній від при­хо­ва­но­го впли­ву по­лі­ти­чних сил при вла­ді у сво­їх вузь­ко пар­тій­них чи вузь­ко­кор­по­ра­тив­них ці­лях.

Пер­ший ке­рів­ник СБУ Єв­ген Марчук за­клав під­ва­ли­ни для ре­фор­му­ва­н­ня слу­жби і у цьо­му на­пря­мі. Прийня­тий за йо­го ча­сів За­кон «Про СБУ», який не мав ана­ло­гів — про­го­ло­шу­вав прин­цип кон­тро­лю над Слу­жбою, як із бо­ку ви­ко­нав­чої так і за­ко­но­дав­чої гі­лок вла­ди. Але в подаль­шо­му, на жаль, не вда­ло­ся роз­ви­ну­ти ці прин­ци­пи, по су­ті, ли­ше га­сла — у від­по­від­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти з юри­ди­чним ви­зна­че­н­ням суб’єктів, об’єктів, а та­кож гли­би­ну та па­ра­ме­три по­ді­бно­го кон­тро­лю.

Це да­ло мо­жли­вість пре­зи­ден­ту Ющен­ку пі­сля По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції у 2005 ро­ці роз­по­ча­ти не­пі­дго­тов­ле­ну пра­кти­ка по­лі­ти­чних при­зна­чень на ке­рів­ні по­са­ди в СБУ. Бу­ла оста­то­чно зруй­но­ва­на си­сте­ма апо­лі­ти­чно­сті ці­єї слу­жби, без по­пе­ре­дньо­го ство­ре­н­ня си­сте­ма за­хи­сту про­фе­сіо­на­лів в ній. Це да­ло по­тім мо­жли­вість уже пре­зи­ден­ту Яну­ко­ви­чу ско­ри­став­шись пре­це­ден­том, ство­ре­ним Ющен­ком, при­зна­чив­ши на­віть гро­ма­дян Ро­сії на по­са­ди ке­рів­ни­ків си­ло­вих ві­домств Укра­ї­ни.

«ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВА РО­БО­ТА КО­МІ­ТЕ­ТУ З ПИ­ТАНЬ РОЗ­ВІД­КИ»

Окса­на КО­ВАЛЬ,

Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Iва­на Фран­ка:

— В яко­му ста­ні роз­ві­ду­валь­ні ор­га­ни?

І. С.: — Те, що мо­жу за­раз ба­чи­ти, во­єн­на роз­від­ка «ста­ла на но­ги » . Із Слу­жбою зов­ні­шньої роз­від­ки, як на ме­не, си­ту­а­ція три­во­жна. Ко­ли я ство­рю­вав цю не­за­ле­жну Слу­жбу, від­окре­мив­ши ком­по­нент роз­від­ки від Слу­жби без­пе­ки, то пе­ре­дав ту­ди і весь ком­по­нент ра­діо­е­лект-

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.