«Го­лов­ний по­зи­тив – згур­то­ва­ність гро­ма­ди»

Пол­тав­ці хви­лю­ю­ться че­рез під­ви­ще­н­ня та­ри­фів і ра­ді­ють впро­ва­джен­ню ін­но­ва­цій у си­сте­мі управ­лі­н­ня мі­стом

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Юлія ГОРОДЧАНІНА, гро­мад­ський акти­віст:

— Важ­ко вста­ти, ко­ли впа­деш, але в цей мо­мент є від чо­го від­штов­хну­ти­ся. Це си­ту­а­ція, яка скла­ла­ся в на­шій кра­ї­ні, ко­ли рі­вень бла­го­по­луч­чя на­се­ле­н­ня стрім­ко зни­жу­є­ться (девальвація грив­ні, за­ви­со­кі та­ри­фи), ко­ру­пція і бю­ро­кра­тія про­дов­жу­ють руй­ну­ва­ти на­шу дер­жа­ву, а ба­га­то хто вто­мив­ся чи роз­ча­ру­вав­ся в очі­ку­ван­ні де­кла­ро­ва­них і обі­ця­них змін. Однак са­ме за­раз акти­ві­зу­ва­ли­ся лю­ди та спіль­но­ти, які не­за­ле­жно від сво­го ба­жа­н­ня ро­зу­мі­ють: якщо вла­сним при­кла­дом та спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми не про­во­ди­ти си­сте­ма­ти­чну ро­бо­ту, не взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність, то ні­яких змін не бу­де.

Із поганого при­вер­тає ува­гу час­тко­вість та по­віль­ність ре­форм у кра­ї­ні, а та­кож той факт, що на мі­сцях не змі­ни­ла­ся вла­да, зокре­ма і в Пол­та­ві. Про­дов­жу­є­ться вій­на, а на її фо­ні спе­ку­ля­ція й при­кри­ва­н­ня від впро­ва­дже­н­ня ре­форм у дер­жа­ві.

З хо­ро­шо­го вар­то від­зна­чи­ти, що в обла­сті та мі­сті по­ча­ли ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся між­на­ро­дні про­е­кти, зокре­ма з де­цен­тра­лі­за­ції, та єв­ро­пей­ські пра­кти­ки вря­ду­ва­н­ня, за­лу­че­н­ня гро­ма­дян до прийня­т­тя рі­шень. По­віль­но, але впев­не­но за­про­ва­джу­є­ться е-де­мо­кра­тія. Спіль­но з GIZ (укра­їн­сько-ні­ме­цьке спів­ро­бі­тни­цтво), а та­кож зав­дя­ки ка­над­ській про­гра­мі «Пар­тнер­ство для роз­ви­тку міст» роз­по­ча­то ро­бо­ту зі ство­ре­н­ня Стра­те­гі­чно­го пла­ну роз­ви­тку Пол­та­ви до 2025 ро­ку; успі­шно впро­ва­дже­но ін­стру­мент уча­сті гро­ма­ди у прийнят­ті рі­шень та роз­по­ді­лі бю­дже­тних ко­штів — пар­ти­ци­па­тор­ний бю­джет із поль­ськи­ми екс­пер­та­ми. Ва­жли­вим на­прям­ком у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю є впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель Prozzoro, пор­та­лу дер­жав­них по­слуг iGov.

По­тен­цій­но хо­ро­шою но­ви­ною в га­лу­зі ме­ди­ци­ни є те­сту­ва­н­ня єди­ної опе­ра­тив­но-дис­пе­тчер­ської слу­жби ко­му­наль­ної уста­но­ви «Пол­тав­ський обла­сний центр екс­тре­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­та­строф», про ство­ре­н­ня якої пол­тав­ці го­во­ри­ли на Фо­ру­мі ін­те­гро­ва­но­го роз­ви­тку мі­ста в гру­пі Со­ці­аль­но­го роз­ви­тку, яку я ма­ла честь мо­де­ру­ва­ти.

До ка­те­го­рії про­гре­су вар­то від­не­сти хви­лю ство­ре­н­ня ОСББ в мі­сті, що свід­чень про го­тов­ність ме­шкан­ців бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за своє ото­че­н­ня та ба­жа­н­ня но­во­обра­них го­лів ОСББ на­вча­ти­ся, щоб ста­ти ефе­ктив­ни­ми вла­сни­ка­ми жи­тла. Адже тіль­ки вла­сни­ми си­ла­ми гро­мад­ська пла­тфор­ма «Но­ва Пол­та­ва» вже під­го­ту­ва­ла 45 ква­лі­фі­ко­ва­них го­лів ОСББ і пла­нує про­дов­жи­ти про­гра­му на­вча­н­ня з ве­ре­сня.

І на­о­ста­нок... Го­лов­ним по­зи­тив­ним мо­мен­том, на мою дум­ку, є згур­то­ва­ність гро­ма­ди, адже лю­ди, з яки­ми зу­стрі­ча­ла­ся остан­нім ча­сом на рі­зних за­хо­дах, го­во­рять не про від­по­від­аль­ність дер­жа­ви чи му­ні­ци­паль­ної вла­ди, а про об’єд­на­н­ня сил гро­ма­ди, вла­сну участь та осо­би­сту від­по­від­аль­ність. Це усві­дом­ле­н­ня і мо­же ста­ти то­чкою но­во­го від­лі­ку.

Ро­ман ГРИЦУН, жур­на­ліст ви­да­н­ня «Три­бу­на»:

— Хо­ро­шо­го у на­шо­му мі­сті ви­ста­чає. От і фут­боль­ний се­зон стар- ту­вав. «Вор­скла» грає до­ма­шні зу­стрі­чі, ка­тає ви­їзди, да­рує на­дії. Є на­го­да і са­мо­му по­бі­га­ти з м’ячем на мі­ні-по­лях Пол­та­ви, яких за­раз ви­ста­чає то тут, то там.

Якщо ві­ді­йти від осо­би­сто­го, то від­зна­чу, що ме­не при­єм­но вра­жає зро­ста­н­ня ро­лі гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій в су­спіль­но-по­лі­ти­чно­му жит­ті мі­ста і кра­ї­ни за­га­лом. Во­ни про­по­ну­ють ін­но­ва­цій­ні ідеї, за­йма­ю­ться їх впро­ва­дже­н­ням, роз­ви­ва­ють ті сфе­ри, у яких дер­жа­ва не вміє або ж про­сто фі­зи­чно не мо­же пра­цю­ва­ти. Всі си­сте­ми, пла­тфор­ми із роз­ря­ду Prozorro, іGov — це крок упе­ред сто­сов­но по­кра­ще­н­ня сер­ві­сів, еко­но­мії гро­шей та ча­су. Ве­де­ться яка-не-яка, а бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю. Гро­ма­да мо­же впли­ва­ти на дії вла­ди. Ра­дію, що у нас з’яв­ля­є­ться де­да­лі біль­ше лю­дей, які не про­сто пла­чуть із кри­ка­ми «все про­па­ло», «зра­да», а бе­руть і щось ро­блять для то­го, аби жи­ти ста­ло кра­ще.

Те­пер про по­га­не. Вій­на. Хо­че­ться, що­би все за­кін­чи­ло­ся, хло­пці пе­ре­ста­ли ги­ну­ти і ми роз­по­ча­ли кон­стру­ктив­ний діа­лог зі сво­ї­ми схі­дни­ми зем­ля­ка­ми.

Ко­му­нал­ка, ці­ни на не­ру­хо­мість, орен­да — про­сто жах. Спо­ді­ва­ю­ся, що по­кра­ще­н­ня вже не за го­ра­ми.

Ар­тем ТРУШКІН, тре­нер ДЮСШ «Мо­лодь»:

— З хо­ро­шо­го я ска­зав би про те, що ме­ні на­ре­шті вда­ло­ся здій­сни­ти свою дав­ню мрію — від­ві­да­ти кра­ї­ну, яка сла­ви­ться сво­ї­ми по­ряд­ка­ми та ди­сци­плі­ною, -Ні­меч­чи­ну, де по­бу­вав у пе­ред­мі­сті Бер­лі­на, ма­лень­ко­му і за­ти­шно­му мі­сте­чку Бран­ден­бург, про­йшов­ся пам’ятни­ми мі­сця­ми. Вра­зи­ла сто­ли­ця кра­ї­ни — Бер­лін. Не­за­бу­тнє мі­сто, є на що по­ди­ви­ти­ся, окрім цін (по­смі­ха­є­ться). Для Ні­меч­чи­ни це не­зна­чні су­ми, а для го­стя з Укра­ї­ни — не­пі­д­йом­ний тя­гар. Зміг на­со­ло­ди­ти­ся ар­хі­те­кту­рою міст, по­бу­ва­ти на спор­тив­них об’єктах. У пла­ні спор­ту зай­вий раз пе­ре­ко­нав­ся, що нам є ку­ди ро­сти й до чо­го пра­гну­ти. При­єм­но, що в Олім­пій­ських іграх у Рі­о­де-Жа­ней­ро ві­зьмуть участь п’ятеро спортс­ме­нів із Пол­тав­щи­ни.

Про по­га­не б не хо­ті­ло­ся го­во­ри­ти пі­сля та­ко­го на­си­че­но­го від­по­чин­ку. Але ко­ли по­ри­на­єш у ро­бо­чу ру­ти­ну і по­вер­та­є­шся до жи­т­тя в сво­їй кра­ї­ні, то від­ра­зу зга­ду­єш, що Укра­ї­на ні­як не мо­же ви­йти зі ста­ну вій­ни, яка три­ває вже стіль­ки ча­су. На до­да­чу до всьо­го уряд ви­рі­шив під­ня­ти ці­ни на ко­му­наль­ні та­ри­фи, ко­ли в укра­їн­ців і так низь­кий рі­вень жи­т­тя, а ко­ру­пція про­дов­жує зро­ста­ти.

Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.