РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Окса­ни МИКОЛЮК «Без пра­ва на лі­ку­ва­н­ня» («День» №135 від 2 сер­пня 2016 ро­ку)

Яка фіз­куль­ту­ра?! Ди­ти­ну при­пи­са­ли в якусь там окре­му гру­пу че­рез слаб­кий зір. Гру­пи не­має. По­трі­бно хо­ди­ти зі своїм кла­сом і си­ді­ти на лав­ці. Та­ких троє. Зу­сі­ма вчи­тель за­йма­ти­ся не до­зво­ляє, ні­чим не за­ймає. Я дав дві ска­кал­ки — хоч по­стри­бай­те, чо­го си­ді­ти. Не до­зво- ляє! Бо ін­ші та­кож хо­чуть стри­ба­ти, а не те, що «по пла­ну».

Facebook-ко­ри­сту­вач Оле­ксій ПІЧНИК

*** Ві­дгук на ста­т­тю Ро­ма­на ГРИВІНСЬКОГО «До Кри­му — ли­ше че­рез Укра­ї­ну» («День» № 133-134 від 29 ли­пня 2016 ро­ку)

У ме­не див­не від­чу­т­тя пі­сля про­чи­та­н­ня цьо­го ін­терв’ю. З одно­го бо­ку, по­ва­жаю про­фе­сіо­на­лів і лю­дей, які лю­блять свою про­фе­сію. З дру­го- го — у ме­не скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що за­хі­дні жур­на­лі­сти, як і біль­шість укра­їн­ських, теж не го­то­ві не­сти від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію на між­на­ро­дній аре­ні і за те, що вій­на з Ро­сі­єю ви­яви­лась «не­спо­ді­ван­кою». І ви­вче­н­ня си­ту­а­ції з мо­сков­сько­го офі­су мо­жна по­ясню­ва­ти обме­же­ни­ми ре­сур­са­ми, але ме­ні зда­є­ться, це ще й пи­та­н­ня зви­чки і зо­ни ком­фор­ту. Ду­же дякую за ці­ка­вий ма­те­рі­ал, є над чим по­ду­ма­ти!

Facebook-ко­ри­сту­вач Inna ZOLOTAR

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.