Про ра­дість пі­зна­н­ня...

Мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гриневич роз­по­ві­ла уча­сни­кам Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня», які транс­фор­ма­ції че­ка­ють на укра­їн­ську осві­ту

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

Ни­ні­шнє по­ко­лі­н­ня мо­ло­ді ду­же від­рі­зня­є­ться від сво­їх ро­ве­сни­ків із ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя у пла­ні сприйня­т­тя ін­фор­ма­ції та швид­ко­сті озна­йом­ле­н­ня з нею. І роль шко­ли, осві­ти, вчи­те­ля має змі­ню­ва­ти­ся су­го­ло­сно цьо­му яви­щу. То­му ві­зит до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки « Дня » мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, дав­ньо­го дру­га «Дня» Лі­лії Гриневич став над­зви­чай­но ва­жли­вим.

«Шко­ла пе­ре­стає бу­ти єди­ним мі­сцем здо­бу­т­тя знань. Ко­лись ді­ти йшли до шко­ли за зна­н­ня­ми, а за­раз во­ни в три­рі­чно­му ві­ці пре­кра­сно во­ло­ді­ють план­ше­том і мо­жуть кра­ще на ньо­му все зна­йти, ніж їхні ба­тьки, — за­пев­няє Лі­лія Ми­хай­лів­на. — І ба­тьки, і вчи­те­лі ча­сто на­рі­ка­ли, що на­вчаль­ні про­гра­ми, за­про­ва­дже­ні за ча­сів мі­ні­стра Дми­тра Та­ба­чни­ка, пе­ре­ван­та­жу­ють ді­тей та мі­стять за­ба­га­то те­о­ре­ти­чної ін­фор­ма­ції. В ре­зуль­та­ті, якщо ді­ти ко­лись втра­ча­ли ін­те­рес до на­вча­н­ня у во­сьмо­му кла­сі, то за­раз це від­бу­ва­є­ться у тре­тьо­му».

Тож за­раз у Мі­ні­стер­стві осві­ти і на­у­ки — га­ря­ча по­ра. Один за одним про­хо­дять се­мі­на­ри та обго­во­ре­н­ня ре­форм в осві­ті, тіль­ки- но під­би­ли під­сум­ки всту­пної кам­па­нії, що цьо­го ро­ку ма­ла кіль­ка но­во­вве­день. « Дню » Лі­лія Гриневич роз­по­ві­ла, які транс­фор­ма­ції че­ка­ють на укра­їн­ську осві­ту в най­ближ­чі кіль­ка ро­ків, яка роль вчи­те­ля у фор­му­ван­ні успі­шно­го учня і як під­го­ту­ва­ти су­спіль­ство до ам­бі­тних зав­дань, що по­став­ле­ні.

«БА­ГА­ТО НА­ШИХ ПРО­БЛЕМ ВІД ТО­ГО, ЩО МИ ЕКОНОМИМО НА КЛЮ­ЧО­ВИХ РЕЧАХ»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.