«Схе­ма Вой­це­хов­сько­го»

Які уро­ки ви­не­се Ки­їв із аре­шту скан­даль­но­го за­бу­дов­ни­ка?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

за ареш ту ва ли за рі шен ням Пе - чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва — за ухи лян ня від спла ти по дат ків і ство­ре­н­ня ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­ної гру­пи, що че­рез під­став­ні ком­па­нії са мо віль но за хо пи ла зе мель ні ді - лян­ки під бу­дів­ниц тво 40 об’єктів, не ма­ю­чи жо­дних до­звіль­них до­ку­мен­тів. Де­які з бу­дин­ків вво­ди­лись в екс­плу­а­та­цію на осно­ві фаль­си­фі­ко­ва­них су­до­вих рі­шень.

За при­бли­зни­ми під­ра­хун­ка­ми пра­во­охо­рон­ців, близь­ко 25 ти­сяч осіб ста­ли жер­тва­ми афер Анатолія Вой­це­хов­сько­го. Що­прав­да, бі­зне­сме­на вже від­пу­сти­ли під за­ста­ву в 14 міль­йо­нів гри­вень. Мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко по­обі­цяв звер­ну­ти­ся до Ген­про­ку­ра­ту­ри, щоб обра­ли ін­ший за­по­бі­жний за­хід для скан­даль­но­го за­бу­дов­ни­ка. Очіль­ни­ка сто­ли­ці вчить гір­кий досвід вла­сни­ка «Елі­та-цен­тру» Оле­ксан­дра Вол­кон­сько­го, котрий утік від пра­во­су­д­дя, а мі­сто до­сі ви­рі­шує про­бле­ми ошу­ка­них вкла­дни­ків. Та­кож мер за­кли­кав пра­во­охо­рон­ців актив­ні­ше ре­а­гу­ва­ти на про­бле­му не­за­кон­них но­во­бу­дов, мов­ляв, са­мо­туж­ки мі­ська вла­да з цим не впо­ра­є­ться.

«ВАЖ­КО СКА­ЗА­ТИ, ЩО ЧОР­НЕ, А ЩО БІЛЕ»

На справ ді від по ві даль ність за по яву не за кон них но во бу дов ле - жить і на пра­во­охо­рон­них ор­га­нах, кот рі за кри ва ли очі на по ру шен ня за­ко­нів під час са­мо­віль­но­го за­хо­плен ня зе мель них ді ля нок, і на чи - за­плу­та­но, що важ­ко ска­за­ти, що чор не, а що бі ле, — по яс нює ар хі - те­ктор Олег Гре­чух. — Ра­ні­ше ви­да­чу до­зво­лів на бу­дів­ни­цтво кон­тро­лю­ва­ла Дер­жав­на ар­хі­те­ктур­но­бу­ді­вель­на ін­спе­кція та мі­сто­бу­дів­на ра­да. Тіль­ки на за­пуск ге­не­раль­но­го пла­ну бу­дів­ни­цтва, тоб­то щоб під­клю­чи­ти­ся до мі­ських ко­му­ні­ка­цій них ме реж, тре ба бу ло зі бра ти по­над 30 під­пи­сів. У ком­па­ній Вой­це­хов­сько­го ви­йшло це оми­ну­ти».

ПРО­ТИ САМОБУДІВ МІ­СТО БЕЗСИЛЕ

Схе­ма скан­даль­но­го за­бу­дов­ни­ка не схо­дить з уст де­пу­та­тів Ки­їв - ра­ди, однак їхні ко­мен­та­рі швид­ше на­га­ду­ють ви­прав­да­н­ня, ніж ґрун­тов­ні по­ясне­н­ня. Так, член ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня Вла­ди­слав Ми­хай­лен­ко за­явив, що місь ка вла да прак тич но без си ла в бо роть бі з про ти прав ни ми бу дів - ни­цтва­ми, оскіль­ки мо­же ви­да­ва­ти тіль­ки мі­сто­бу­дів­ні умо ви та обме­же­н­ня за­бу­до­ви зе­мель­ної ді­лян­ки. Щоб ма ти пов ний кон т роль у цій сфе рі, міс то хо че по вер ну ти со бі пра во ви да ва ти до зво ли на бу дів - ни­цтво, до­дав Ми­хай­лен­ко.

Ще де­пу­тат на­га­дав про мі­ський пор тал, ство ре ний для бо роть би з не­за­кон­ни­ми за­бу­до­ва­ми. Ек­спер­ти не ві­рять у йо­го ефе­ктив­ність. «Моя осо бис та дум ка, що гру па юрис тів ви яви ла та ку іні ці а ти ву з пев ним ін те ре сом. Лю ди, на бли же ні до Вой­це­хов­сько­го да­лі. «Не про­сто так спо­ру­джу­ва­ли­ся ба­га­то­по­вер­хів­ки без жо­дних на те до­зво­лів. Якщо на це ні­хто не звер­тав ува­ги, зна­чить, це ко­мусь по­трі­бно, і за­ді­я­ний у цій схе­мі не ли­ше Вой­це­хов­ський, — ко­мен­тує гро­мад­ська ді­я­чка, пра­во­за­хи­сни­ця, де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VІІ скли­ка­н­ня Оле­на Єскі­на. — Тре­ба при­тя­гу­ва­ти до від­по­від­аль­но­сті чи­нов­ни­ків і по­са­дов­ців, пра­во­охо­рон­ців, від­по­від­ні де­пар­та­мен­ти Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції, зокре­ма зе­мель­них ре­сур­сів, які ма­ють слід­ку­ва­ти за ви­ко­ри­ста­н­ням ки­їв­ської зем­лі. Крім об’єктів Вой­це­хов­сько­го, в Ки­є­ві є без­ліч ін­ших самобудів. У ме­не є пе­ре­лік із 200 адрес та­ких бу­дів­ництв».

Ро бо ти у міс та — не по ча тий край. Ві­та­лій Кли­чко не­о­дно­ра­зо­во за яв ляв, що бо ро ти меть ся із не за - кон ни ми за бу до ва ми, де які са мо - віль­но зве­де­ні бу­дин­ки мі­сто на­віть « за мо ро жу ва ло » , але од ра зу от ри - му­ва­ло ін­шу про­бле­му — про­те­сти ін вес то рів. Та й що ро би ти з не за - вер ше ни ми об’ єк та ми то го ж Вой - це­хов­сько­го?

Як ва­рі­ант, зму­си­ти ро­зі­бра­ти хо­ча б один са­мо­буд ко­штом бу­ді­вель­ної ком­па­нії. Або ле­га­лі­зу­ва­ти йо­го та до­бу­ду­ва­ти. Мі­ська вла­да має з цим ви­зна­чи­тись. Оле­на Єскі­на ди­ву­є­ться, що від аре­шту за­бу­дов­ни­ка ми­ну­ло кіль­ка ти­жнів, а до­сі пра­во­охо­рон­ці не чі­па­ють йо­го спіль­ни­ків, мі­сто не по­яснює, яка до­ля самобудів аре­штан­та. Ек­спер­тка при­пу­скає, що та­ким чи­ном від­бу­ва­є­ться пе­ре­роз­по­діл сфер впли­ву.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.