Ек­стре­маль­на Руслана

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ві­до­ма спів­а­чка Руслана Ли­жи­чко ни­ні про­дов­жує се­рію екс­пе­ди­цій в Карпатах, і пе­ре­не­сла свою му­зи­чну сту­дію на ви­со­ту 1500 ме­трів над рів­нем мо­ря(!), пе­ре­дає прес-слу­жба спів­а­чки. Руслана зі­зна­ла­ся, що зна­йшла в ске­лях чу­до­ве аку­сти­чне мі­сце і роз­по­ча­ла за­пис: «Най­кра­ще ме­ні спів­а­ло­ся пі­сля то­го, як в ме­не над го­ло­вою три­чі про­лу­нав грім — мої хви­ля­сті ме­ло­дії ста­ли різ­ко ла­ма­ни­ми. Ось та­ка в ме­не му­зи­чна іні­ці­а­ція для опа­ну­ва­н­ня древніх ав­тен­ти­чних во­каль­но-тан­цю­валь­них те­хнік Кар­пат. Я із за­хо­пле­н­ням ка­жу, що моя сту­дія опи­ни­ла­ся на ви­со­ті 1500 м, і з ще біль­шим за­хо­пле­н­ням ка­жу, що на вер­ши­ні най­кру­ті­ше спів­а­ти у гро­зу, хоч, на жаль, во­на і пе­ре­р­ва­ла мій за­пис, оскіль­ки за­над­то до­ро­гі мі­кро­фо­ни».

Зву­ко­за­пис здій­сню­вав­ся на ка­пи­щі дав­ніх гу­цу­лів «Ли­си­на Ко­сма­цька». Окрім то­го, свою сту­дію Руслана Ли­жи­чко роз­гор­та­ла у са­краль­ній Даж-Бо­жій пе­че­рі в Ше­шо­рах.

Алі­са АНТОНЕНКО

ФОТО З «ФЕЙСБУК»-СТО­РІН­КИ РУСЛАНИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.