7 сер­пня цьо­го ро­ку — ва­жли­ве свя­то для ме­шкан­ців Не­па­лу та Ін­дії — Наг Па­ча­мі

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Це осо­бли­вий день по­кло­ні­н­ня змі­ям, який відзначають п’ято­го дня мі­ся­цю шра­ван. За ста­ро­дав­ньою ін­дій­ською ле­ген­дою му­дрець Каш’ян мав чо­ти­ри дру­жи­ни, одна з яких на­ро­ди­ла На­гів — бо­же­ствен­них ство­рінь, які вмі­ють пе­ре­тво­рю­ва­тись на ве­ли­че­зних змій.

За ін­ду­ї­змом, змії силь­ні­ші та мо­гу­тні­ші за лю­дей, то­му по­трі­бно при­но­си­ти їм жер­тви й мо­ли­ти­ся, щоб уни­кну­ти смер­тель­но не­без­пе­чних уку­сів.

То­му в день Наг Па­ча­мі змі­ям про­по­ну­ють осо­бли­ві да­ри — мо­ло­ко, кві­ти і ри­со­вий пу­динг. Зо­бра­же­н­ня На­гів су­про­во­джу­ють ко­жен крок ві­ру­ю­чих ін­ду­їстів — у на­стін­них роз­пи­сах; скуль­птур­них зо­бра­же­н­нях, ви­те­са­них із ка­ме­ню; мо­жуть бу­ти ви­рі­зьбле­ни­ми з де­ре­ва чи ви­кар­бу­ва­ни­ми зі срі­бла... Їх оми­ва­ють мо­ло­ком і чи­та­ють пе­ред ни­ми мо­ли­тви.

А в деяких мі­стах на Наг Па­ча­мі про­во­дять яр­мар­ки та по­кло­ні­н­ня справ­жнім змі­ям, а жер­тов­не мо­ло­ко ви­ли­ва­ють у му­ра­шник, адже за ві­ру­ва­н­ня­ми — са­ме звід­ти при­хо­дять На­ги.

Якщо ро­ди­на не має скуль­птур­но­го зо­бра­же­н­ня На­га, во- ни ма­лю­ють йо­го на две­рях по­ме­шка­н­ня і роз­пи­су­ють ман­тра­ми. Адже вва­жа­є­ться, що це вбе­ре­же ро­ди­ну від отруй­них змій упро­довж усьо­го ро­ку.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.