«Сво­бо­ди сло­ва в ро­сій­ській жур­на­лі­сти­ці не­має й не пе­ред­ба­ча­є­ться»

Ро­змо­ва «Дня» з Лю­дми­лою УЛІ­ЦЬКОЮ — ро­сій­ською пи­сьмен­ни­цею, пу­блі­ци­стом, ла­у­ре­а­том без­лі­чі між­на­ро­дних пре­мій, опо­зи­ціо­нер­кою пу­тін­сько­му ре­жи­му

Den (Ukrainian) - - 25 - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

Лю­дми­ла Улі­цька по­ча­ла пи­са­ти май­же ви­пад­ко­во, ко­ли в 1960-ті то­ді­шня ра­дян­ська вла­да звіль­ни­ла її з ро­бо­ти ге­не­ти­ка й зви­ну­ва­ти­ла в ди­си­дент­ській ді­яль­но­сті. «Зре­штою, і Че­хов був лі­ка­рем, і ні­чо­го, ви­йшло», — жар­тує пи­сьмен­ни­ця. За­раз її тво­ри пе­ре­кла­де­ні по­над 30 мо­ва­ми, за ві­сьмо­ма з них зня­то філь­ми. Улі­цька до­бре ві­до­ма між­на­ро­дній ау­ди­то­рії, во­на пер­ша жін­ка — ла­у­ре­ат пре­мії «Рус­ский Бу­кер», ка­ва­лер ор­де­на По­че­сно­го ле­гіо­ну, ла­у­ре­ат Ав­стрій­ської дер­жав­ної пре­мії з єв­ро­пей­ської лі­те­ра­ту­ри, пре­мії Ме­ді­чі і ка­ва­лер Ор­де­на ми­стецтв і лі­те­ра­ту­ри, а на сво­їй Ба­тьків­щи­ні її... обли­ва­ють зе­лен­кою й на­зи­ва­ють «п’ятою ко­ло­ною». Пі­сля втор­гне­н­ня Ро­сії до Укра­ї­ни Улі­цька на­пи­са­ла есе «Єв­ро­по, про­ща­вай!» для ні­ме­цько­го жур­на­лу «Шпі­гель». «Ро­сія пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни з куль­ту­рою, цін­но­стя­ми гу­ма­ні­зму, сво­бо­дою осо­би­сто­сті, кра­ї­на хво­ра на агре­сив­не не­у­цтво, на­ціо­на­лізм та ім­пер­ську ма­нію ве­ли­чі. Ме­ні со­ром­но за наш пар­ла­мент, не­осві­че­ний і агре­сив­ний, за уряд, агре­сив­ний і не­ком­пе­тен­тний, за ке­рів­ни­ків кра­ї­ни, ігра­шко­вих су­пер­ме­нів, при­бі­чни­ків си- ли й хи­тро­сті, ме­ні со­ром­но за всіх нас, за на­род, що втра­тив ети­чні орі­єн­ти­ри», — пи­ше во­на.

«День» по­спіл­ку­вав­ся з ви­да­тною пи­сьмен­ни­цею у Вар­ша­ві в ме­жах кон­фе­рен­ції «25 ро­ків Бі­ло­везь­ким уго­дам » . На­при­кін­ці роз­мо­ви Лю­дми­ла Улі­цька отри­ма­ла у да­ру­нок книж­ку «Украи­на Incognita» з «Бі­блі­о­те­ки Дня» — на­га­да­є­мо, в ній зі­бра­но 25 клю­чо­вих текс­тів про по­во­ро­тні мо­мен­ти укра­їн­ської істо­рії та уро­ки дер­жав­но­сті.

ЛЮ­ДМИ­ЛА УЛІ­ЦЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.