За шир­мою «про­фе­сій­них стан­дар­тів»

Ми ма­є­мо зі­зна­ти­ся со­бі, що укра­їн­ський ін­форм­про­стір кон­тро­лю­є­ться во­ро­гом

Den (Ukrainian) - - 25 -

Остан­ні два дні в ме­діа актив­но обго­во­рю­ють ли­сту­ва­н­ня, у яко­му ні­би­то спів­ро­бі­тни­ця Міністерства дер­жав­ної без­пе­ки так зва­ної «ДНР» Те­тя­на Єго­ро­ва з ро­сій­ським жур­на­лі­стом Ле­о­ні­дом Му­рав­йо­вим та спів­ро­бі­тни­ка­ми ка­на­лів «Ін­тер» та «Дон­бас» узго­джу­ва­ла те­ми для сю­же­тів. Про­по­ну­є­мо то­чку зо­ру на скан­дал від на­шо­го автора На­та­лі Іщен­ко

*** Про­від­ні укра­їн­ські за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, в основ­но­му те­ле­ка­на­ли, та жур­на­лі­сти за­ру­бі­жних ви­дань, що акре­ди­то­ва­ні в Укра­ї­ні, по­го­джу­ва­ли свої ма­те­рі­а­ли с т. зв. мі­ні­стер­ством дер­жав­ної без­пе­ки т. зв. ДНР. Чи є сен­са­ці­єю? Ні. То­му що зміст ма­те­рі­а­лів ЗМІ, які « за­сві­ти­ли­ся » в скан­да­лі, з са­мо­го по­ча­тку вій­ни був одно­зна­чно ан­ти­укра­їн­ським. Не об’ єктив­ним та та­ким, що від­по­від­ає « стан­дар­там ВВС » , а са­ме во­ро­жим до укра­їн­ської дер­жа­ви.

Обма­ню­ва­ти­ся з цьо­го при­во­ду, ви­прав­до­ву­ва­ти та­кі пе­ре­ко­си не­об­хі­дні­стю « об’ єктив­но ви­сві­тлю­ва­ти зброй­ний кон­флікт» мо­жна бу­ло са­мим жур­на­лі­стам, ло­яль­ним до те­ро­ри­стів (щоб якось ви­прав­да­ти­ся пе­ред сво­єю со­ві­стю та СБУ); пе­ре­сі­чним гля­да­чам ( то­му що у них не­має не­об­хі­дних знань та до­сві­ду) або ме­діа- спіль­но­ті, яка прин­ци­по­во не хо­че ні в чо­му роз­би­ра­ти­ся, щоб не втра­ти­ти при­хиль­ність гран­то­дав­ців. Але лю­дей, які про­фе­сій­но за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми ін­фор­ма­цій­ної вій­ни та про­па­ган­ди, обду­ри­ти бу­ло не­мо­жли­во.

Са­ме то­му в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі пе­рі­о­ди­чно ви­ни­ка­ли гу­чні скан­да­ли що­до під­рив­ної ді­яль­но­сті то­го чи ін­шо­го жур­на­лі­ста або що­до про­се­па­ра­тист­сько­го змі­сту то­го чи ін­шо­го ма­те­рі­а­лу ЗМІ. Сайт «Ми­ро­тво­рець», гру­па «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» (Дми­тро Тим­чук), па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні ме­діа-ек­спер­ти час від ча­су би­ли на спо­лох. Ін­форм­про­стір Укра­ї­ни дав­но пе­ре­пов­не­ний ро­сій­ськи­ми про­па­ган­дист­ськи­ми штам­па­ми та ан­ти­укра­їн­ським ін­форм­про­ду­ктом, то­му сло­ве­сні, вір­ту­аль­ні зі­ткне­н­ня на цьо­му ґрун­ті тра­пля­ли­ся все ча­сті­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.